ความหลากหลายทางชีวภาพและความรู้ทางขนบธรรมเนียมประเพณี
 
งานจัดเลี้ยงโต๊ะจีนลิง
     จัดขึ้นที่บริเวณพระปรางค์สามยอดและศาลพระกาฬ ช่วงประมาณ เดือนพฤศจิกายน จะมีลิงซึ่งอาศัยอยู่ในบริเวณนั้นมาร่วมกินอาหาร พร้อมทั้งขนมและผลไม้ที่จัดไว้