ความหลากหลายทางชีวภาพและความรู้ทางขนบธรรมเนียมประเพณี
 
ประเพณีวิ่งควาย
     งานประเพณีวิ่งควาย วันขึ้น 14 ค่ำ เดือน 11 การวิ่งควายนี้เป็นประเพณีเก่าแก่ของจังหวัดชลบุรี ในวันงานชาวไร่ชาวนา จะได้แต่งควายของตนอย่างสวยงามด้วยผ้าแพรพรรณสีต่าง ๆ และนำขบวนควายมา ชุมนุมกันที่หน้าเทศบาลเมืองชลบุรี โดยจัดให้มีการแข่งขันวิ่งควายและประกวดสุขภาพของควายด้วย นอก จากนี้ที่อำเภอหนองใหญ่ก็มีการจัดงานประเพณีวิ่งควายเช่นกัน โดยจัดขึ้นในวันแรม 5 ค่ำ หลังวันออกพรรษา