ภาคใต
   
    รายการสัตว์พื้นเมืองประจำถิ่นของแต่ละจังหวัด
  
 • จังหวัดยะลา : ไก่เบตง แพะพื้นเมืองสีน้ำตาลหลังดำ
 • จังหวัดสงขลา :กระบือทะเลสาบ วัวชน
 • จังหวัดพัทลุง : ไก่คอล่อน ควายทะเลน้อย วัวชน
 • จังหวัดกระบี่ :
 • จังหวัดชุมพร :
 • จังหวัดตรัง : วัวชน แพะพันธุ์พื้นเมือง
 • จังหวัดนครศรีธรรมราช : วัวชน
 • จังหวัดนราธิวาส : ไก่เบตง
 • จังหวัดปัตตานี : ไก่เบตง
 • จังหวัดพังงา :
 • จังหวัดภูเก็ต :
 • จังหวัดระนอง :เป็ดบ้านนา
 • จังหวัดสตูล : แพะดำพื้นเมือง
 • จังหวัดสุราษฎร์ธานี : ไก่แดง