ประกาศการขึ้นทะเบียนพันธุ์สัตว์เลี้ยงไทยประจำถิ่น

สัตว์เลี้ยงไทยประจำถิ่น

ลำดับที่ วัน/เดือน/ปี ชนิดพันธุ์
รายละเอียด
1
9 ก.พ. 2556
2
3 ม.ค. 2556
3
15 ก.ค. 2556
4
25 ก.ย. 2557
5
25 ก.ย. 2557
6
25 ก.ย. 2557
7
25 ก.ย. 2557
8
25 ก.ย. 2557
9
25 ก.ย. 2557
10
25 ก.ย. 2557