ประกาศการขึ้นทะเบียนพันธุ์สัตว์พื้นเมืองประจำถิ่น

สัตว์พื้นเมืองประจำถิ่น

ลำดับที่ วัน/เดือน/ปี ชนิดพันธุ์
รายละเอียด
21
20 ธ.ค. 2555
22
11 ต.ค.2556
23
11 ต.ค.2556
24
11 ต.ค.2556
25
11 ต.ค.2556
26
11 ต.ค.2556
27
25 ก.ย. 2557
28
25 ก.ย. 2557
29
25 ก.ย. 2557
30
25 ก.ย. 2557
31
25 ก.ย. 2557
32
25 ก.ย. 2557
33
25 ก.ย. 2557
34
25 ก.ย. 2557
35
25 ก.ย. 2557
36
25 ก.ย. 2557
37
25 ก.ย. 2557
38
25 ก.ย. 2557
39
25 ก.ย. 2557
40
25 ก.ย. 2557