ประกาศการขึ้นทะเบียนพันธุ์สัตว์พื้นเมืองประจำถิ่น

สัตว์พื้นเมืองประจำถิ่น

ลำดับที่ วัน/เดือน/ปี ชนิดพันธุ์
รายละเอียด
1
7 ม.ค 2556
2
7 ม.ค 2556
3
7 ม.ค 2556
4
7 ม.ค 2556
5
7 ม.ค 2556
6
26 ธ.ค. 2555
7
26 ธ.ค. 2555
8
26 ธ.ค. 2555
9
26 ธ.ค. 2555
10
4 ม.ค 2556
11
4 ม.ค 2556
12
4 ม.ค 2556
13
20 ธ.ค. 2555
14
20 ธ.ค. 2555
15
20 ธ.ค. 2555
16
25 ก.ย. 2557
17
25 ก.ย. 2557
18
25 ก.ย. 2557
19
25 ก.ย. 2557
20
25 ก.ย. 2557