โคขาวลำพูน

ชื่อท้องถิ่น: โคขาวลำพูน
ชื่อสามัญ: โคพื้นเมือง โคขาวลำพูน
ชื่อวิทยาศาสตร์: Bosindicus
ถิ่นกำเนิดและแหล่งที่เลี้ยง:

      โคขาวลำพูนเป็นโคพันธุ์พื้นเมืองพันธุ์หนึ่ง ประวัติความเป็นมาเป็นอย่างไรไม่มีหลักฐานที่แน่ชัด กลุ่มคนบางกลุ่มเล่าว่า เกิดจากการกลายพันธุ์ของโคพื้นเมืองในสมัยพระนางจามเทวี เป็นสัตว์คู่บารมีของชนชั้นปกครองสมัยนั้น จากการออกสำรวจของเจ้าหน้าที่ศูนย์การศึกษาพัฒนา
ห้วยฮ่องไคร้ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ เกี่ยวกับข้อมูลของโคขาวลำพูน โดยออกเยี่ยมเยียนเกษตรกรในพื้นที่ต่างๆ ในเขตจังหวัดลำปาง ลำพูน และเชียงใหม่ พบว่า เกษตรกรส่วนใหญ่ให้ข้อมูลในลักษณะเดียวกันว่า "โคขาวลำพูน” ได้พบเห็นมาช้านานแล้วอย่างน้อย
70-80 ปี และจะพบเห็นมากที่สุดในเขตพื้นที่ของจังหวัดลำปาง ลำพูน และเชียงใหม่ เท่านั้น " เกษตรกรบางท่านเล่าว่า "ชาวเมืองลำพูนนิยมใช้โคขาวลำพูนลากเกวียน เพราะจะทำให้มีสง่าราศีดี เนื่องจากเป็นโคที่มีลักษณะใหญ่และมีสีขาวปลอดทั้งตัว ใครที่มีโคขาวลำพูนเทียมเกวียนในสมัยก่อนเปรียบได้กับการมีรถเบนซ์ไว้ใช้ขับในสมัยนี้นั่นเอง และเนื่องจากมีต้นกำเนิดที่จังหวัดลำพูน จึงเรียกโคพันธุ์นี้ว่า "โคขาวลำพูน "
      จากคุณสมบัติที่มีลักษณะเด่นและเป็นลักษณะเฉพาะพันธุ์ โคขาวลำพูนจึงได้รับการคัดเลือกเพื่อใช้ในพระราชพิธีจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ ดังเช่น ปีนี้ (พ.ศ. 2552) พระโคแรกนา ได้แก่ พระโคฟ้า และพระโคใส ส่วนพระโคสำรอง ได้แก่ พระโคเทิด และพระโคทูน

ลักษณะประจำพันธู์สัตว์: - มีขนสีขาวตลอดลำตัว เขา และกีบเท้ามีสีน้ำตาลส้ม ขอบตาและเนื้อจมูกมีสีชมพูส้ม ขนพู่หางมีสีขาว ไม่มีเหนียงสะดือ เหนียงคอมีพอประมาณไม่พับย่นมาก
  ลักษณะสำคัญทางเศรษฐกิจ:

  น้ำหนักแรกเกิด

  18 – 20

  กิโลกรัม

  น้ำหนักหย่านม (อายุ 200 วัน)

  100

  กิโลกรัม

  น้ำหนักเพศผู้เมื่อโตเต็มที่

  400 – 500

  กิโลกรัม

  น้ำหนักเพศเมียเมื่อโตเต็มที่

  250 – 300

  กิโลกรัม

  อายุเมื่อให้ลูกตัวแรก

  33

  เดือน

  ระยะการอุ้มท้อง

  290 – 295

  วัน

  ช่วงห่างการให้ลูก

  380

  วัน

  ลักษณะอื่นๆ:  
  ลักษณะเด่นพิเศษ:  
  จำนวนประชากร:  
  แหล่งที่เลี้ยงปัจจุบัน:  
  การนำไปใช้ประโยชน์: - เพื่อบริโภคเนื้อ
  - เป็นรายได้หลักหรือรายได้เสริมจากการทำการเกษตรอื่นๆ
  - เพื่อสร้างอาชีพเสริม
  งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง:  
  การนำเข้า-ส่งออก:  
  ภูมิปัญญาท้องถิ่นที่เกี่ยวข้อง:

   

  หน่วยงานที่ขอขึ้นทะเบียน:  
  ขอขึ้นทะเบียน: พันธุ์สัตว์พื้นเมืองประจำถิ่น
  วันที่แจ้งความจำนง: -
  ดาวน์โหลด:
  สถานะการตรวจสอบ: ประกาศขึ้นทะเบียนพันธุ์สัตว์พื้นเมืองไทยประจำถิ่น

  รูปภาพ: