โคชน

ชื่อท้องถิ่น: โคชน
ชื่อสามัญ: โคพื้นเมือง โคชน
ชื่อวิทยาศาสตร์: Bosindicus
ถิ่นกำเนิดและแหล่งที่เลี้ยง:

- โคพื้นเมืองภาคใต้เป็นโคที่เกษตรกรในเขตภาคใต้เลี้ยงสืบทอดกันมาเป็นเวลานาน เนื่องจากเลี้ยงง่ายทนต่อโรคแมลง และอากาศร้อน มีความสมบูรณ์พันธุ์สูง มีประสิทธิภาพการใช้อาหารสัตว์ในท้องถิ่นสูงในอดีตส่วนใหญ่เลี้ยงโคไว้ใช้ไถนา เป็นแหล่งราย
ได้เสริม และบริโภคเนื้อภายในหมู่บ้าน โคพื้นเมืองภาคใต้มีความสามารถในการต่อสู้ มีรูปร่างสวยงาม รูปทรงเขาแข็งแรง โคเพศผู้บางตัวจึงถูกคัดเลือกตามภูมิปัญญาท้องถิ่นมาฝึกฝนเป็นโคชนเพื่อการกีฬา ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของวิถีชีวิตเกษตรกรในชนบทภาคใต้ จากการสำรวจพบว่าโคพื้นเมืองภาคใต้มีจำนวนลดลงและอยู่ในสภาวะใกล้สูญพันธุ์ จึงควรอนุรักษ์ไว้เพื่อใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืนต่อไป เลี้ยงโดยทั่วไปในภาคใต้

ลักษณะประจำพันธู์สัตว์: - มีขนสีแดง สีน้ำตาลอ่อน น้ำตาลแก่ ดำ แดง และด่าง ไม่มีเหนียงสะดือ มีเหนียงคอบาง
ลักษณะสำคัญทางเศรษฐกิจ:

น้ำหนักแรกเกิด

14 - 15

กิโลกรัม

น้ำหนักหย่านม (อายุ 200 วัน)

76

กิโลกรัม

น้ำหนักเพศผู้เมื่อโตเต็มที่

350 - 450

กิโลกรัม

น้ำหนักเพศเมียเมื่อโตเต็มที่

230 - 250

กิโลกรัม

อายุเมื่อให้ลูกตัวแรก

39

เดือน

ระยะการอุ้มท้อง

270 - 275

วัน

ช่วงห่างการให้ลูก

365 - 380

วัน

ลักษณะอื่นๆ:  
ลักษณะเด่นพิเศษ:  
จำนวนประชากร:  
แหล่งที่เลี้ยงปัจจุบัน:  
การนำไปใช้ประโยชน์: - เพื่อบริโภคเนื้อ 
- เป็นรายได้หลักหรือรายได้เสริมจากการทำการเกษตรอื่นๆ
- เพื่อสร้างอาชีพเสริม
- เลี้ยงเพื่อความบันเทิง
งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง:  
การนำเข้า-ส่งออก:  
ภูมิปัญญาท้องถิ่นที่เกี่ยวข้อง:

 

หน่วยงานที่ขอขึ้นทะเบียน:  
ขอขึ้นทะเบียน: พันธุ์สัตว์พื้นเมืองประจำถิ่น
วันที่แจ้งความจำนง: -
ดาวน์โหลด:
สถานะการตรวจสอบ: ประกาศขึ้นทะเบียนพันธุ์สัตว์พื้นเมืองไทยประจำถิ่น

รูปภาพ: