โคพันธุ์ไทยบราห์มัน

ชื่อท้องถิ่น: โคไทยบารห์์มัน
ชื่อสามัญ: โคไทยบารห์มัน โคบารห์มัน (Thai Brahman beef cattle)
ชื่อวิทยาศาสตร์: Bosindicus
ถิ่นกำเนิดและแหล่งที่เลี้ยง:

- โคบราห์มัน จัดเป็นโคเนื้อในเขตร้อน (Bos indicus) มีถิ่นกำเนิดดั้งเดิมในประเทศอินเดีย โดยคำว่าบราห์มัน เชื่อว่ามาจากคำว่า Bramini ซึ่งเป็นประเพณีทางศาสนาพราห์มที่มีพ่อโคศักดิ์สิทธิ์ชื่อพราหมณี โดยโคบราห์มันเป็นโคที่พัฒนาพันธุ์มาจากพันธุ์ดั้งเดิมของโคเมืองร้อนหลายพันธุ์ได้แก่ พันธุ์ Guzerat, Nellore หรือ Ongole, Gir, Krishna Valley เป็นต้น ซึ่งโคเหล่านี้เป็นพันธุ์โคเมืองร้อนที่นิยมเลี้ยงกันในทั่วทุกภูมิภาคของโลก ใช้เป็นโคอเนกประสงค์ทั้งในแง่ของการผลิตเป็นโคพันธุ์แท้ โคลูกผสมโคเนื้อหรือโคนม โดยใช้เป็นแม่พื้นฐานในการสร้างสายพันธุ์โคพันธุ์ใหม่

ลักษณะประจำพันธู์สัตว์: - เป็นโคที่มีขนาดรูปร่างใหญ่ปานกลาง มีตะโหนกใหญ่พอประมาณ เหนียงคอยานค่อนข้างมากพับซ้อนเป็นหลืบ หนังท้องค่อนข้างหย่อนยาน ขนสั้นเกรียนสีขาวเทาและสีแดง อาจพบลักษณะลายจุดด้วย หูค่อนข้างยาวและกว้างปานกลาง
ลักษณะสำคัญทางเศรษฐกิจ:

น้ำหนักแรกเกิด

28 - 30

กิโลกรัม

น้ำหนักหย่านม (อายุ 200 วัน)

170

กิโลกรัม

อัตราการเจริญเติบโตเมื่อขุน

1,000

กรัม /วัน

น้ำหนักเพศผู้เมื่อโตเต็มที่

800 - 1,000

กิโลกรัม

น้ำหนักเพศเมียเมื่อโตเต็มที่

500 - 600

กิโลกรัม

อายุเมื่อให้ลูกตัวแรก

36

เดือน

ช่วงห่างการให้ลูก

500

วัน

ลักษณะอื่นๆ:  
ลักษณะเด่นพิเศษ:  
จำนวนประชากร:  
แหล่งที่เลี้ยงปัจจุบัน:  
การนำไปใช้ประโยชน์: - เพื่อบริโภคเนื้อ
- เป็นรายได้หลักหรือรายได้เสริมจากการทำการเกษตรอื่นๆ
- เพื่อสร้างอาชีพเสริม
งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง:  
การนำเข้า-ส่งออก:  
ภูมิปัญญาท้องถิ่นที่เกี่ยวข้อง:

 

หน่วยงานที่ขอขึ้นทะเบียน:  
ขอขึ้นทะเบียน: พันธุ์สัตว์พื้นเมืองประจำถิ่น
วันที่แจ้งความจำนง: -
ดาวน์โหลด:
สถานะการตรวจสอบ: ประกาศขึ้นทะเบียนพันธุ์สัตว์พื้นเมืองไทยประจำถิ่น

รูปภาพ: