ไก่ม้ง

ชื่อท้องถิ่น: ไก่ม้ง
ชื่อสามัญ: ไก่ม้ง (Hmong Chicken)
ชื่อวิทยาศาสตร์:Gallus gallus
ถิ่นกำเนิดและแหล่งที่เลี้ยง:

- ไก่ม้งเป็นไก่ประจำถิ่นของชาวไทยภูเขาเผ่าม้ง  ซึ่งมีการเลี้ยงมาตั้งแต่บรรพบุรุษของชนเผ่าและมีการรักษาสายพันธุ์กันมาจนถึงปัจจุบัน สาเหตุที่เรียกกันว่า “ไก่ม้ง” นั้น เนื่องจากเป็นไก่ที่มีเอกลักษณ์และลักษณะเด่นเฉพาะของตัวไก่ และพบเห็นไก่สายพันธุ์นี้ได้เฉพาะพื้นที่หมู่บ้านของชาวเขาเผ่าม้งในพื้นที่จังหวัดน่าน  ปัจจุบันไก่ประจำถิ่นสายพันธุ์นี้ยังคงมีหลงเหลืออยู่ตามหมู่บ้านของชาวเขาเผ่าม้งพื้นที่ชนบท
จำนวน 8 อำเภอ 23 หมู่บ้าน ซึ่งต้องเข้าไปสำรวจข้อมูลรวบรวมพันธุ์เพื่อทำการศึกษาคัดเลือก รักษาสายพันธุ์ต่อไป

ลักษณะประจำพันธู์สัตว์: - เพศผู้  ไก่ม้งเพศผู้มีหลายสีแบ่งตามลักษณะสีขน  เช่น สีขาว สีเหลือง สีแดง สีเทา เป็นต้น    ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสายพันธุ์แต่ละท้องถิ่น  สีของแข้งมีสีน้ำเงินเข้มถึงสีดำ  หงอนเป็นหงอนจักร    บริเวณของขอบตาจะหนา ตาลึก เสียงขันของไก่เพศผู้จะดังก้องกังวานยาวยึดออกจากภายในทรวงอก
  ชวนน่าฟัง  น้ำหนักโตเต็มที่ประมาณ 3–3.5 กิโลกรัม  มีเนื้อสีดำ
- เพศเมีย  มีสีลำตัวหลายสี เช่น สีขาว สีเทา สีเหลือง สีดำ เป็นต้น สีของแข้งมีสีน้ำเงินเข้มถึงสีดำ   หงอนเป็นหงอนจักร บริเวณของขอบตาจะหนา  น้ำหนักโตเต็มที่ประมาณ 2-2.5 กิโลกรัมมีเนื้อสีดำ
ลักษณะสำคัญทางเศรษฐกิจ: - อายุเมื่อให้ไข่ฟองแรกอยู่ช่วง 180–200 วัน
- น้ำหนักตัวเมื่อให้ไข่ฟองแรก ประมาณ  1.5 กิโลกรัม 
- ผลผลิตไข่ประมาณ 12–16 ฟอง/ตับ 
- น้ำหนักไข่โดยเฉลี่ย 40 กรัม 
- ผิวของเปลือกไข่เรียบมีสีขาว
ลักษณะอื่นๆ:  
ลักษณะเด่นพิเศษ:  
จำนวนประชากร:  
แหล่งที่เลี้ยงปัจจุบัน:  
การนำไปใช้ประโยชน์: - เพื่อการบริโภคทั้งบริโภคเนื้อ และไข่
- สามารถเพิ่มรายได้ของครอบครัว
- เป็นอาชีพเสริมของเกษตรกร
งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง:  
การนำเข้า-ส่งออก:  
ภูมิปัญญาท้องถิ่นที่เกี่ยวข้อง:

 

หน่วยงานที่ขอขึ้นทะเบียน: ปศุสัตว์จังหวัดน่าน
ขอขึ้นทะเบียน: พันธุ์สัตว์พื้นเมืองประจำถิ่น
วันที่แจ้งความจำนง:  
ดาวน์โหลด:
สถานะการตรวจสอบ: ประกาศขึ้นทะเบียนพันธุ์สัตว์พื้นเมืองไทยประจำถิ่น

รูปภาพ: