การใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน

  

การขึ้นทะเบียนพันธุ์สัตว์พื้นเมืองประจำถิ่น และสัตว์เลี้ยงไทยประจำถิ่น
นโยบาย มาตรการ และแผนการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพอย่างยั่งยืน พ.ศ. 2551-2555
เครือข่ายเกษตรกรกองบำรุงพันธุ์สัตวเรียบเรียงโดย ดร.วนิดา  กำเนิดเพ็ชร์ กลุ่มวิจัยความหลากหลายทางชีวภาพ กองบำรุงพันธุ์สัตว์ กรมปศุสัตว์
      เครือข่ายเกษตรกรผู้ใช้พันธุกรรมสุกร กรมปศุสัตว์
โครงการสำคัญ (สำนักเทคโนโลยีชีวภาพการผลิตปศุสัตว์)
     โครงการ Master bull
     โครงการพัฒนาโคเนื้อคุณภาพ ไทย-แบล็ค
     ความก้าวหน้าการโคลนนิ่ง (cloning) โคขาวลำพูนของกรมปศุสัตว์
     โครงการตรวจแยกเพศตัวอ่อนโค ด้วยเทคนิค Real-Time PCR

องค์ความรู้ด้านเทคโนโลยีชีวภาพ
การผลิตน้ำเชื้อแช่แข็ง
เทคโนโลยีชีวภาพเพื่อการอนุรักษ์พันธุกรรมปศุสัตว เรียบเรียงโดย นายวิบูลย์  เยี่ยงวิศวกูร นายสัตวแพทย์ชำนาญการพิเศษ สำนักเทคโนโลยีชีวภาพการผลิตปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์
ศูนย์ปศุสัตว์อินทรีย์