ระเบียบ/คำสั่ง

  
ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน พ.ศ.2548
ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยไก่ไข่และผลิตภัณฑ์ พ.ศ.2549
ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยสุกรและผลิตภัณฑ์ พ.ศ.2549
ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2548
ระเบียบคณะกรรมการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพแห่งชาติว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการในการเข้าถึงทรัพยากรชีวภาพและการได้รับ
ผลประโยชน์ตอบแทนจากทรัพยากรชีวภาพ พ.ศ. 2554

คำสั่งกรมปศุสัตว์
   คณะกรรมการความหลากหลายทางชีวภาพของกรมปศุสัตว์
คำสั่งระดับชาติ
  คณะอนุกรรมการอนุสัญญาว่าด้วยว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพ
  
คณะอนุกรรมการพิธีสารคาร์ตาเฮนาว่าด้วยความปลอดภัยทางชีวภาพ
  
คณะทำงานการเข้าถึงและการแบ่งปันผลประโยชน์
  
คณะทำงานชนิดพันธุ์ต่างถิ่น
  
คณะทำงานจัดทำแผนพัฒนาบุคลากรด้านอนุกรมวิธาน