ภาคเหนือ
   
    ราการสัตว์เลี้ยงไทยประจำถิ่นของแต่ละจังหวัด
  
 • จังหวัดเชียงราย :
 • จังหวัดเชียงใหม่ :
 • จังหวัดน่าน :
 • จังหวัดพะเยา :
 • จังหวัดแพร่ :
 • จังหวัดแม่ฮ่องสอน :
 • จังหวัดลำปาง :
 • จังหวัดลำพูน :
 • จังหวัดอุตรดิตถ์ :
 • จังหวัดสุโขทัย :
 • จังหวัดพิษณุโลก : สุนัขบางแก้ว
 • จังหวัดเพชรบูรณ์ :
 • จังหวัดนครสวรรค์ :
 • จังหวัดอุทัยธานี :
 • จังหวัดกำแพงเพชร
 • จังหวัดตาก :
 • จังหวัดพิจิตร :