ข่าวเด่น

ประเทศเซอร์เบีย ออกกฎหมายเพื่อการอนุรักษ์พันธุกรรมสัตว์
   กระทรวงเกษตรแห่งประเทศเซอร์เบีย เสนอกฎหมายใหม่และได้รับความเห็นชอบให้มีกฎหมายฉบับใหม่ในการอนุรักษ์ทรัพยากรพันธุกรรมสัตว์พื้นเมืองและความหลากหลายทางชีวภาพการปศุสัตว์ กำหนดไว้ในหมวด 5 มาตรา 67-71 ของกฎหมายว่าด้วยการสัตวบาล (Law on Animal Husbandry) ซึ่งสอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ที่ ๔ ในแผนปฏิบัติการทั่วโลกของ FAO สามารถดูรายละเอียดได้ที่

ftp://DADnet:Comp45@ext-ftp.fao.org/ag/reserved/dad-net/Serbian_Law_on_Animal_Husbandry_art_67_71.pdf (44kb)
ftp://DADnet:Comp45@ext-ftp.fao.org/ag/reserved/dad-net/Serbia_Rule_of_list_of_Genetic_Reserves.pdf (135 kb)
ftp://DADnet:Comp45@ext-ftp.fao.org/ag/reserved/dad-net/Serbia_Rules_of_Register.pdf (77kb)
Srdjan Stojanovic
Adviser
Ministry of Agriculture, Forestry and Water Management Belgrade, Nemanjina 22-26
Tel: +381 11 31 333 07 Fax: +381 11 31 333 07
www.minpolj.gov.rs
แนะจดสิทธิบัตรควรระบุที่มา "ทรัพยากรชีวภาพ" ตอบแทนต้นทางภูมิปัญญาดั้งเดิม (ASTV ผู้จัดการออนไลน์ , 27 ตุลาคม 2552)
ดร.วนิดา  กำเนิดเพ็ชร์ กรมปศุสัตว์ (หนังสือพิมพ์แนวหน้า, 5 ตุลาคม 2549)
    ดร.วนิดา  กำเนิดเพ็ชร์ นักวิชาการสัตวบาล 6ว กองบำรุงพันธุ์สัตว์ กรมปศุสัตว์ ในฐานะผู้รับผิดชอบ โครงการนำร่องระบบตรวจสอบรับรองมาตรฐานพันธู์สุกร กล่าวถึงความคืบหน้าการดำเนินงานว่า ที่ผ่านมากองบำรุงพันธู์สัตว์ ได้ดำเนินการวิจัยและพัฒนาปรับปรุงพันธู์สัตว์ให้มีคุณภาพดียิ่งขึ้น เพื่อส่งเสริมและขยายผลให้เกษตรกร แต่ด้วยปัญหาด้านงบประมาณ บุคลากร และสถานที่ที่มีอยู่อย่างจำกัด ทำให้กรมฯไม่สามารถผลิตพันธุ์สัตว์เพื่อจำหน่ายให้กับเกษตรกรได้อย่างเพียงพอ จึงได้เกิดแนวคิดการพัฒนาฟาร์มเครือข่าย เพื่อให้เกษตรกรผู้รับพันธุ์สัตว์จากกรมปศุสัตว์เป็นผู้ผลิตและจำหน่ายพันธุ์สัตว์ที่ได้มาตรฐานและมีคุณภาพผ่านการรับรองจากกรมปศุสัตว์
    ในเบื้องต้นปีงบประมาณ 2549 ที่ผ่านมา ได้ดำเนินการนำร่องฟาร์มเครือข่ายในกลุ่มเกษตรกรทั้งสิ้น 114 ฟาร์ม โดยสุกรพันธุ์ปากช่องสามเป็นกรณีศึกษา โดยกรมฯจะเป็นผู้ถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการผลิตพันธุ์สัตว์ทั้งหมด พร้อมให้คำปรึกษาด้านการบริหารจัดการฟาร์มที่เหมาะสมเพื่อให้เกษตรฟาร์มเครือข่ายสามารถผลิตพันธุ์สุกรได้อย่างมีคุณภาพซึ่งผล
จากการศึกษาพบว่าพันธุกรรมและวิชาการที่พัฒนาโดยกองบำรุงพันธุ์สัตว์สามารถช่วยสร้างอาชีพ พัฒนาคุณภาพชีวิตชุมชน เพิ่มรายได้ลดปัญหาความยากจน และปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิตสุกรของเกษตรกรได้
    ดร.วนิดา กล่าวเพิ่มเติมอีกว่า นอกจากนั้น การสร้างฟาร์มเครือข่ายยังช่วยให้การกระจายพันธุ์สัตว์คุณภาพดีของกรมฯไปสู่เกษตรกรรายย่อยระดับรากหญ้าและเป็นไปอย่างทั่วถึง โดยพันธุ์สัตว์ของกรมฯที่พัฒนาและผลิตขึ้นนั้นถือได้ว่ามีคุณภาพดีเทียบกับเท่ากับฟาร์มที่ผลิตในเชิงพาณิชย์ สำหรับแผนในปีงบประมาณ 2550 นั้น จะขยายผลฟาร์มเครือข่ายในกลุ่มของเกษตรกรผู้เลี้ยงสุกรต่อไป และได้เตรียมที่จะขยายผลไปยังสัตว์ชนิดอื่นๆ ได้แก่ โคเนื้อ โคนม แพะ แกะ ในกลุ่มเกษตรกรที่มีการใช้พันธุ์สัตว์จากกรมปศุสัตว์และยินดีเข้าร่วมโครงการ โดยเชื่อมั่นว่าการสร้างฟาร์มเครือข่ายดังกล่าว จะช่วยทำให้การกระจายพันธุ์สัตว์คุณภาพดีจากกรมปศุสัตว์ไปถึงมือเกษตรกรได้อย่างทั่วถึงมากขึ้น
ข้อมูล : หนังสือพิมพ์แนวหน้า วันที่ 5/10/2006
กาฬโรคปอดที่จีน (สถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ, 1 สิงหาคม 2552)
กรมปศุสัตว์เฝ้าระวังเตือนภัยโรคไข้หวัดสุกร (สำนักควบคุม ป้องกัน และบำบัดโรคสัตว์)