ความหลากหลายทางชีวภาพทางภูเขา
  
โครงการสถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงจังหวัดเชียงใหม่ เชียงราย และพะเยา
โครงการสถานีพัฒนาเกษตรที่สูงดอยบ่อ จังหวัดเชียงราย
พันธุ์สัตว์พระราชทานสนับสนุนโครงการตามพระราชดำริ

     สุกรพันธุ์จินหัว