ภูมิปัญญาท้องถิ่นที่เกี่ยวข้องกับปศุสัตว์
   
  - ประกาศขึ้นทะเบียนภูมิปัญญาท้องถิ่นที่เกี่ยวข้องกับปศุสัตว์
  - ขึ้นทะเบียนเกษตรกร