หน่วยงาน
องค์กร
สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน)
ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ
สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)
 
เอ็นจีโอ

สมาคม/ชมรม
สัตวแพทย์สมาคมแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์