ข้อมูลทั่วไป
 
คำจำกัดความ
ความหลากหลายของสายพันธุ์สัตว์
ความหลากหลายทางชีวภาพด้านการปศุสัตว์รายจังหวัด
 
 
สถานภาพและการคุกคาม
 
สถานภาพของสัตว์พื้นเมืองในประเทศไทย
รายงาน/บทวิเคราะห์สถานการณสินค้า์ปศุสัตว์
การคุกคาม
 
 
หน่วยงาน/องค์กร/สมาคมชมรมที่เกี่ยวข้อง
 
หน่วยงาน
องค์กร
สมาคม/ชมรม
 
 
การดำเนินงานระหว่างประเทศ
 
ความตกลงและองค์กรระหว่างประเทศ
ASEAN
 
 
การดำเนินงานตามอนุสัญญา
 
ความหลากหลายทางชีวภาพทางการเกษตร
ความหลากหลายทางชีวภาพทางภูเขา
การเข้าถึงและแบ่งปันผลประโยชน์จากทรัพยากรพันธุกรรม
ชนิดพันธุ์ต่างถิ่น
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศกับความหลากหลายทางชีวภาพ
การใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน
การถ่ายทอดเทคโนโลยีและความร่วมมือ
 
   
งานวิจัย เอกสารเผยแพร่ การติดตามผล
 
งานวิจัย
เอกสารเผยแพร่
การติดตามผล
 
 
กฎหมายและนโยบาย
 
กฎหมาย
นโยบาย
ระเบียบ/คำสั่ง
 
 
ทำเนียบผู้เชี่ยวชาญ
 
ความหลากหลายทางชีวภาพ
ความปลอดภัยทางชีวภาพ
 
 
ข่าวเด่น
 
ข่าวเด่น
ประเทศเซอร์เบีย ออกกฎหมายเพื่อการอนุรักษ์พันธุกรรมสัตว์
 
 
สัตว์เลี้ยงไทย สัตว์พื้นเมืองประจำถิ่น ภูมิปัญญาท้องถิ่นและวัฒนธรรมดั้งเดิม (ที่อยู่ระหว่างการขึ้นทะเบียน)
 
รายการสัตว์เลี้ยงไทยประจำถิ่น
รายการสัตว์พื้นเมืองไทยประจำำถิ่น
ภูมิปัญญาท้องถิ่นที่เกี่ยวข้องกับปศุสัตว์
วัฒนธรรมดั้งเดิม และความรู้ทางขนบธรรมเนียมประเพณี
แผนการดำเนินงานการขึ้นทะเบียนสัตว์พื้นเมืองประจำถิ่นและสัตว์เลี้ยงไทยประจำถิ่น
 
 
 
 


จำนวนผู้เข้าชม

danielnorin.com

hit counter