ชื่อ-นามสกุล โทรศัพท์
โทรสาร
E-mail


นายศักดิ์ชัย ศรีบุญซื่อ
ตำแหน่ง รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
หน่วยงาน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
0-2282-4190 # 322,152
0-2629-9662,0-2
sakchais@moac.go.th
นายทฤษด ีชาวสวนเจริญ
ตำแหน่ง รองอธิบดีกรมปศุสัตว์
หน่วยงาน กรมปศุสัตว์
0-2653-4402 # 2222
0-2653-4900
tritsadc@ dld.go.th
นายอยุทธ์ หรินทรานนท์
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักเทคโนโลยีชีวภาพการผลิตปศุสัตว์
หน่วยงาน สำนักเทคโนโลยีชีวภาพการผลิตปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์
0-2501-1386
0-2501-1386
ayuthhar@dld.go.th
PHOTO
นายนิมิตร ไตรวนาธรรม
ตำแหน่ง เกษียณราชการแล้ว
หน่วยงาน ไม่พบ
-
-
-
PHOTO
นางเฉิดฉาย ถิรทินรัตน์
ตำแหน่ง เกษียณราชการแล้ว
หน่วยงาน ไม่พบ
-
-
-
นายนิรันดร เอื้องตระกูลสุข
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินค้าปศุสัตว์
หน่วยงาน สำนักพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินค้าปศุสัตว์
กรมปศุสัตว์
02-653-4444 ต่อ 3112-3114
02-653-4917
-
PHOTO
นายประกิจ จงวัฒนากุล
ตำแหน่ง เกษียณราชการแล้ว
หน่วยงาน ไม่พบ
-
-
-
PHOTO
นายจีระวัชร์ เข็มสวัสดิ์
ตำแหน่ง เกษียณราชการแล้ว
หน่วยงาน ไม่พบ
-
-
-
นายวิมล จิระธนะวัฒน์
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ
หน่วยงาน สถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ กรมปศุสัตว์
0-2579-8908-14 # 216, 218-9
0-2579-8918
-
PHOTO
นายสมชาย จับบาง
ตำแหน่ง เกษียณราชการแล้ว
หน่วยงาน ไม่พบ
-
-
-
นายโอภาส ทองยงค์
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่
หน่วยงาน กองการเจ้าหน้าที่ กรมปศุสัตว
02-653-4444 ต่อ 2131
02-653-4916
person@dld.go.th
นายศิริวัฒน ์อินทรมงคล
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาการปศุสัตว์และถ่ายทอดเทคโนโลย
หน่วยงาน สำนักพัฒนาการปศุสัตว์และถ่ายทอดเทคโนโลยี กรมปศุสัตว์

0-2653-4467 # 3311
-
-
นางจินตนา อินทรมงคล
ตำแหน่ง ผู้เชี่ยวชาญด้านการผลิตและขยายพันธุ์สัตว์
หน่วยงาน ศูนย์ปศุสัตว์อินทรีย์ กองบำรุงพันธุ์สัตว ์กรมปศุสัตว์
0-2653-4444 ต่อ 5011
0-2653-4922
organic_dld@hotmail.com
นางสาววนิดา กำเนิดเพ็ชร์
ตำแหน่ง นักวิชาการสัตวบาลชำนาญการพิเศษ
หน่วยงาน กองบำรุงพันธุ์สัตว์ กรมปศุสัตว์
0-2653-4444 ต่อ 3213
0-2653-4922
vanidak@dld.go.th