เอกสารเผยแพร่
การปรับปรุงพันธุ์สัตว์เชิงปฏิบัติการ

ผู้เขียน : นายยอดชาย  ทองไทยนันท์ นักวิชาการสัตวบาลเชี่ยวชาญด้านพัฒนาพันธุ์โคเนื้อ
จำนวนหน้า : 400 หน้า พิมพ์ครั้งแรก สิงหาคม 2552

Download

ความหลากหลายทางชีวภาพกับการผลิตปศุสัตว์ ตามปรัชญาการเศรษฐกิจพอเพียง
ผู้เขียน : นายยอดชาย  ทองไทยนันท์ ผู้เชี่ยวชาญด้านการปรับปรุงพันธุ์สัตว์ กรมปศุสัตว์
จำนวนหน้า : 106 หน้า พิมพ์ครั้งแรก สิงหาคม 2551

[ Download 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 ]
การอนุรักษ์และพัฒนาสัตว์พื้นเมืองของกรมปศุสัตว์
ผู้เขียน : นายสวัสดิ์  ธรรมบุตร และนางสาววนิดา  กำเนิดเพ็ชร์
จำนวนหน้า : 74 หน้า พิมพ์ครั้งแรก พ.ศ.2542

[ Download 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 ]
ลักษณะมาตรฐานและสีไก่แจ้
ผู้เขียน : กองบำรุงพันธุ์สัตว์ กรมปศุสัตว์
จำนวนหน้า : 38 หน้า พิมพ์ครั้งที่ 4 เมษายน 2545

[ Download 1 | 2 | 3 | 4 ]
ลักษณะและมาตรฐานไก่พื้นเมืองไทย
ผู้เขียน : กองบำรุงพันธุ์สัตว์ กรมปศุสัตว์
จำนวนหน้า : 57 หน้า พิมพ์ครั้งแรก กันยายน 2546

[ Download 1 | 2 | 3 | 4 | 5 ]
มาตรฐานสายพันธุ์สุนัขไทยบางแก้ว
ผู้เขียน :
จำนวนหน้า : 25 หน้า

[ Download 1 | 2 | 3 ]
มาตรฐานสายพันธุ์สุนัขไทยหลังอาน
ผู้เขียน :
จำนวนหน้า : 19 หน้า

[ Download 1 | 2 ]
มาตรฐานและลักษณะประจำพันธุ์โคเนื้อ
ผู้เขียน : กลุ่มวิจัยและพัฒนาโคเนื้อ กองบำรุงพันธุ์สัตว์ กรมปศุสัตว์
จำนวนหน้า : 61 หน้า พิมพ์ครั้งแรก สิงหาคม 2547

[ Download 1 | 2 | 3 | 4 ]
การตัดสินประกวดแพะ
ผู้เขียน : นายสุวิทย์  อโนทัยสินทวี
จำนวนหน้า : 77 หน้า พิมพ์ครั้งแรก พ.ศ. 2552

[ Download 1 | 2 | 3 | 4 ]
The State of the World's Animal Genetic Resources for Food
and Agriculture
ผู้เขียน : FAO
จำนวนหน้า : 39 หน้า พิมพ์ พ.ศ. 2550

[ Download 1 | 2 | 3 | 4 ]
Global Plan of Action for Animal Genetic Resources
and the Interlaken Declaration
ผู้เขียน : FAO
จำนวนหน้า : 45 หน้า พิมพ์ พ.ศ. 2550

[ Download 1 | 2 | 3 | 4 ]
LIVESTOCK SECTOR BRIEF
ผู้เขียน : FAO
จำนวนหน้า : 22 หน้า พิมพ์ กรกฎาคม พ.ศ. 2548

Download