หน้าแรก เกี่ยวกับหน่วยงาน ระเบียบ/คำสั่ง แบบฟอร์มต่างๆ ติดต่อสอบถาม

รายการคำขอขึ้นทะเบียนพันธุ์สัตว์พื้นเมืองและสัตว์เลี้ยงประจำถิ่น

เลขที่คำขอ

วันที่ยื่นคำขอ  

หน่วยงานที่ยื่นคำขอ

ชื่อชนิดสัตว์

ชื่อพันธุ์

สถานภาพ

1/2556 21 ธ.ค. 2555 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเชียงใหม่ สัตว์พื้นเมืองประจำถิ่น
 • ไก่สีทองอมพาย
 • ไก่พื้นเมืองพ่อพันธุ์เขียวน้ำมัน
 • ไก่พื้นเมือง (ไก่กระดูกดำ)
ได้รับหนังสือสำคัญ
(ดำเนินงาน)
2/2556 21 ธ.ค. 2555 ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์หนองกวาง สัตว์พื้นเมืองประจำถิ่น
 •  โคพื้นเมือง
 • กวางป่า(กวางไทย)
 • เนื้อทราย
ได้รับหนังสือสำคัญ
(ดำเนินงาน)
3/2556 21 ธ.ค. 2555 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพิจิตร สัตว์พื้นเมืองประจำถิ่น
 • ไก่พระเจ้าเสือพันธุ์ประดู่หางดำ    (แสมดำ)
ได้รับหนังสือสำคัญ
(ดำเนินงาน)
4/2556 21 ธ.ค. 2555 ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์สุรินทร์ สัตว์พื้นเมืองประจำถิ่น
 • ช้างเลี้ยง
 • กระบือพื้นเมือง
 • โคพื้นเมือง
 • ไก่พื้นเมือง
ได้รับหนังสือสำคัญ
(ดำเนินงาน)
5/2556 22 ธ.ค. 2555 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดยะลา สัตว์พื้นเมืองประจำถิ่น
 • ไก่เบตง
 • กระต่าย
ได้รับหนังสือสำคัญ
(ดำเนินงาน)
6/2556 24 ธ.ค. 2555 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอุตรดิตถ์ สัตว์เลี้ยงไทยประจำถิ่น
 • ไก่เขียวพาลี
ได้รับหนังสือสำคัญ
(ดำเนินงาน)

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10