ติดต่อ CHM กรมปศุสัตว์

กลุ่มงานวิจัยความหลากหลายทางชีวภาพ
กองบำรุงพันธุ์สัตว์ กรมปศุสัตว์


69/1 ถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทร. 0-2653-4444 ต่อ 3213
โทรสาร. 0-2653-4922
E-mail : breeding7@dld.go.th หรือ vanidak@dld.go,th