การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศกับความหลากหลายทางชีวภาพ
  
คณะทำงานศึกษาสภาวะโลกร้อนกับการผลิตปศุสัตว์

ภาวะโลกร้อนกับกรมปศุสัตว์ (21 มิถุนายน 2551)
     
ภาวะโลกร้อน เป็นคำทั่วไปที่หมายถึงผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศโลก ซึ่งมีกรอบอนุสัญญาแห่งสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศโลก (UN Framework Convention on Climate Change, UNCCC)  พิธีสารเกียวโต (Kyoto Protocol) ที่มีการศึกษา รวบรวมและข้อตกลงระหว่างประเทศในการดำเนินการเพื่อลดผลกระทบ (mitigation) ส่งเสริมการปรับตัว (adaptation) ที่เกิดขึ้นจากฝีมือมนุษย์ รายละเอียดเพิ่มเติม>>

การลดก๊าซเรือนกระจกในระบบการผลิตสัตว ์
โดย ดร.ธำรงศักดิ์  พลบำรุง นักวิชาการสัตวบาลชำนาญพิเศษ กองอาหารสัตว์ กรมปศุสัตว รายละเอียดเพิ่มเติม>>

เทคนิคการผลิตสัตว์เพื่อลดสภาวะโลกร้อน ตอนที่ 1 - 3 โดย ดร.ธำรงศักดิ์  พลบำรุง นักวิชาการสัตวบาลชำนาญพิเศษ กองอาหารสัตว์ กรมปศุสัตว์ รายละเอียดเพิ่มเติม>>

อาหารสัตว์และการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก โดย ดร.ธำรงศักดิ์  พลบำรุง นักวิชาการสัตวบาลชำนาญพิเศษ กองอาหารสัตว์ กรมปศุสัตว์ รายละเอียดเพิ่มเติม>>  
   

สถานการณ์การปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการปศุสัตว์ในประเทศไทย โดย ดร.สมหมาย  ฉัตรแสงอุทัย รายละเอียดเพิ่มเติม>>

โครงการศึกษาการประเมินการปลดปล่อยกาซเรือนกระจก จากผลผลิตและระบบการผลิตโคนมของเกษตรกรจังหวัดสกลนคร รายละเอียดเพิ่มเติม>>
   
การทำบ่อก๊าซชีวภาพเพื่อลดภาวะโลกร้อน ขนาด 10 ลูกบาศก์เมตร โดย ดร.กัลยา  บุญญานุวัตร นักวิชาการสัตวบาลชำนาญการพิเศษ กองบำรุงพันธุ์สัตว์ กรมปศุสัตว์ รายละเอียดเพิ่มเติม>>

การทำบ่อก๊าซชีวภาพจากมูลสัตว์เพื่อลดภาวะโลกร้อนโดยใช้โอ่ง ขนาด 2000 ลิตร โดย ดร.กัลยา  บุญญานุวัตร นักวิชาการสัตวบาลชำนาญการพิเศษ กองบำรุงพันธุ์สัตว์ กรมปศุสัตว์ รายละเอียดเพิ่มเติม>>

แบบสร้างอุปกรณ์การผลิตก๊าซชีวภาพจากมูลสัตว์ ดำเนินการโดย "โครงการการศึกษาพัฒนาการจัดระบบป้องกันและแก้ปัญหาการเกิดภาวะโลกร้อน เนื่องจากการผลิตปศุสัตว์โดยการจัดระบบการผลิตที่เหมาะสม" รายละเอียดเพิ่มเติม>>

ภาวะโลกร้อนกับฐานข้อมูลด้านไฟไหม้ในพื้นที่เกษตรกรรม
  

ภาพกิจกรรม
โครงการอบรม “การลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการปศุสัตว์ในประเทศไทย” (Training on the Mitigation of House Gas Emissions from Intensive Livestock Production in Thailand)ระหว่างวันที่ 27-29 กรกฎาคม 2552 ณ โรงแรมสยามซิตี้ ถนนพญาไท กรุงเทพฯ รายละเอียดเพิ่มเติม>>