สัตว์พื้นเมืองประจำถิ่น สัตว์เลี้ยงไทย ภูมิปัญญาท้องถิ่นและวัฒนธรรมดั้งเดิม (ที่อยู่ระหว่างการขึ้นทะเบียน)
 
รายการสัตว์พื้นเมืองไทยประจำถิ่น
รายการสัตว์เลี้ยงไทยประจำถิ่น
ภูมิปัญญาท้องถิ่นที่เกี่ยวข้องกับปศุสัตว์
วัฒนธรรมดั้งเดิม และความรู้ทางขนบธรรมเนียมประเพณี
แผนการดำเนินงานการขึ้นทะเบียนสัตว์พื้นเมืองประจำถิ่นและสัตว์เลี้ยงไทยประจำถิ่น