ความหลากหลายทางชีวภาพทางการเกษตร

Agricultural Biodiversity  
 
     Programme of Work
การดำเนินงานของกรมปศุสัตว์
     โครงการฟาร์มตัวอย่างตามพระราชดำริ