กิจกรรม
  ประเพณีวิ่งควาย
  การชนไก่

  
การชนวัว
  การแข่งขันวัวลาน