การเข้าถึงและการแบ่งปันผลประโยชน์จากทรัพยากรพันธุกรรม

 

พิธีสารนาโงยา
กลไกการดำเนินงานเพื่อรองรับหลักการเข้าถึงและแบ่งปันผลประโยชน์จากการใช้ทรัพยากรพันธุกรรมของกรมปศุสัตว์
คณะทำงานการเข้าถึงและการแบ่งปันผลประโยชน์
การดำเนินงานของกรมปศุสัตว์
    แนวทางการรับรองและกระจายพันธุ์สัตว์กองบำรุงพันธุ์สัตว์ ครั้งที่ 1-3
    เครือข่ายเกษตรกรกองบำรุงพันธุ์สัตว์
สามารถเข้าไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ กลไกการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารความหลากหลายทางชีวภาพ