Print
Category: กิจกรรมของฟาร์ม
Hits: 1090

ในวันที่ 7 เมษายน 2560 คณะเจ้าหน้าที่จากสำนักพัฒนาพันธุ์สัตว์ กรมปศุสัตว์ โดยนายชาตรี ปทุม ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์ตาก
นายประสิทธิ์  ยิ้มเกตุ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์พิษณุโลก และนายประยูร สุริยมณี ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์เลย
พร้อมคณะจากสำนักพัฒนาพันธุ์สัตว์  ได้เดินทางมาตรวจเยี่ยมอุดมสุขฟาร์ม ให้คำแนะนำในการเลี้ยงโคเนื้อให้กับเจ้าหน้าที่ของอุดมสุขฟาร์ม