ประกาศกรมปศุสัตว์ เรื่อง บัญชีราคาจำหน่ายสัตว์พันธุ์คัดออก (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2555 พิมพ์
ระเบียบการคัดจำหน่ายสัตว์ - ระเบียบการคัดจำหน่ายสัตว์
เขียนโดย Web Master   
วันอังคารที่ 06 มีนาคม 2012 เวลา 16:10 น.

ประกาศกรมปศุสัตว์ เรื่อง บัญชีราคาจำหน่ายสัตว์พันธุ์คัดออก (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2555

แก้ไขล่าสุด ใน วันอังคารที่ 12 มีนาคม 2013 เวลา 09:07 น.