สำนักพัฒนาพันธุ์สัตว์จัดประชุมสัมมนา เรื่อง "แนวทางการบริหารด้านการผลิตปศุสัตว์” สำนักพัฒนาพันธุ์สัตว์ Print
กิจกรรม - กิจกรรมสำนักพัฒนาพันธุ์สัตว์
Written by Web Master   
Monday, 02 April 2012 09:13
There are no translations available.

DSC 0233 Small Custom     สำนักพัฒนาพันธุ์สัตว์จัดประชุมสัมมนา เรื่อง "แนวทางการบริหารด้านการผลิตปศุสัตว์” สำนักพัฒนาพันธุ์สัตว์  ในระหว่างวันที่ 26-28 มีนาคม 2555

      ณ โรงแรมอลิซาเบธ กรุงเทพฯ  โดยมี รอธ.อยุทธ์  หรินทรานนท์ เป็นประธานในการเปิดประชุมสัมมนา เพื่อเป็นการกำหนดแนวทางและรับทราบแผนงาน

 

 

/กิจกรรมฯการปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ 2555-2557  ให้เจ้าหน้าที่ได้รายงานผลการดำนเนินงาน ตัวชี้วัด PMQA ความก้าวหน้า ตลอดทั้งปัญหา อุปสรรค

ในการปฏิบัติงานของปีงบประมาณ 2554 ที่ผ่านมา และให้ผู้เข้าร่วมประชุมฯ ได้แลกเปลี่ยนข้อมูล ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะแนวทางแก้ไขปัญหา ให้เข้าใจถึง

ขั้นตอนการปฏิบัติงานให้ถูกต้องเป็นไปตามระเบียบฯ ข้อสั่งการ เพื่อช่วยให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

 

 

{jcomments on}

Last Updated on Monday, 02 April 2012 09:36