รับสมัครงาน

สำนักพัฒนาพันธุ์สัตว์รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง เจ้าพนักงานสัตวบาล จำนวน 1 อัตรา
ผู้ประสงค์จะสมัคร  ขอและยื่นรับใบสมัครด้วยตนเองได้ที่สำนักพัฒนาพันธุ์สัตว์  ศูนย์ราชการกรมปศุสัตว์จังหวัดปทุมธานี
ต.บางกะดี อ.เมือง จ.ปทุมธานี โทรศัพท์.02-5013142 ต่อ 111 ตั้งแต่วันที่ 22 พฤษภาคม 2561 ถึงวันที่ 28 พฤษภาคม 2561
ในวันและเวลาราชการ

รายละเอียดเพิ่มเติม...

ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์สุราษฎร์ธานีรับสมัคร พนักงานราชการตำแหน่งพนักงานผู้ช่วยสัตวบาล 1 ตำแหน่ง

ผู้สนใจยื่นใบสมัครได้ที่ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์สุราษฎร์ธานี ต.มะลวน อ.พุนพิน จ.สุราษฎร์ธานี

รายละเอียดเพิ่มเติม...

ศูนย์วิจัยและพัฒนาโคนมรับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งพนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา จำนวน 1 อัตรา
ยื่นใบสมัครด้วยตนเองที่ ศูนย์วิจัยและพัฒนาโคนม ต.ปากช่อง อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา ในวันเวลา ราชการ
โทรศัพท์. 081-9660521

รายละเอียดเพิ่มเติม...