ศูนย์วิจัยและพัฒนาโคเนื้อ มีความประสงค์จะจ้างเหมาปรับปรุงพื้นที่ เพื่อใช้ในการปลูกพืชอาหารสัตว์   จึงขอเสนอร่างประชาพิจารณ์รายละเอียดขอบเขตของงานจ้างเหมาปรับปรุงพื้นที่เพื่อใช้ในการปลูกพืชอาหารสัตว์ศูนย์วิจัยและพัฒนาโคเนื้อห้างหุ้นส่วน บริษัท ห้างร้าน และผู้เกี่ยวข้อง หากมีข้อสงสัย หรือท่วงติง ขอบเขตของงาน ส่งข้อคิดเห็นทาง อีเมล์ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. หรือทางโทรสาร.036-456-7000

- ร่างประชาพิจารณ์รายละเอียดขอบเขตของงานจ้างเหมาปรับปรุงพื้นที่เพื่อใช้ในการปลูกพืชอาหารสัตว์ศูนย์วิจัยและพัฒนาโคเนื้อ