รายชื่อหน่วยงานที่ไม่ได้ส่งรายงานผลการตรวจรับ-จ่ายพัสดุประจำปี 2560

1. ศูนย์วิจัยและพัฒนาสุกร

2. ศูนย์วิจัยและพัฒนาโคนม

3. ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์บุรีรัมย์

4. ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์ท่าพระ

5. ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์สกลนคร

6. ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์แพร่

7. ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์หนองกวาง

8. ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์สุราษฎร์ธานี

9. ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์นครศรีธรรมราช

10. ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์กระบี่

11. ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์อุทัยธานี

 

รายชื่อหน่วยงานที่ยังไม่ส่งรายงานการใช้ใบเสร็จรับเงินปี 2560

 

1. ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์กระบี่

2. ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์อุทัยธานี