ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์สกลนครมีความประสงค์ สอบราคาซื้อวัสดุการเกษตรจำนวน 11 รายการ

1. อาหารสำเร็จรูปสำหรับสุกรพ่อพันธุ์ โปรตีน 16%

2. อาหารสำเร็จรูปสำหรับสุกรแม่พันธุ์ โปรตีน 16%

3. อาหารสำเร็จรูปสำหรับลูกสุกร โปรตีน 20%

4. อาหารสำเร็จรูปสำหรับโคเนื้อพ่อพันธุ์และขนาดอื่นๆ โปรตีน 12%

5. อาหารสำรเร็จรูปสำหรับโคเนื้อแม่พันธุ์ โปรตีน 16%

6. อาหารสำเร็จรูปสำหรับโคนม โปรตีน 16%

7. อาหารสำเร็จรูปสำหรับโคนม แม่โครีดนม โปรตีน 18%

8. อาหารสำเร็จรูปสำหรับลูกโคนม โปรตีน 20%

9. อาหารสำเร็จรูปสำหรับไก่พ่อ-แม่พันธุ์ โปรตีน 16%

10. อาหารสำเร็จรูปสำหรับไก่รุ่น โปรตีน 15%

11. อาหารสำเร็จรูปสำหรับลูกไก่  19%

รายละเอียดเพิ่มเติม...