ตามที่ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์ตาก ได้สอบราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์การแพทย์

เครื่อง Realtime Ultrasound สำหรับโคเนื้อ จำนวน 1 รายการ จึงขอประกาศรายชื่อ

ผู้ชนะการเสนอราคา ตามประกาศ

ประกาศศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์ตาก เรื่องประกาศรายชื่อผู้เสนอราคา

ประกาศศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์ตาก เรื่องประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน