ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์นครศรีธรรมราชมีความประสงค์สอบราคาซื้ออาหารสำหรับการเลี้ยงปศุสัตว์ จำนวน 5 รายการ

โดยกำหนดยื่นซองสอบราคา ในวันที่ 21 ตุลาคม 2559 ถึงวันที่ 7 พฤศจิกายน 2559 และจะทำการเปิดซองในวันที่ 9 พฤศจิกายน 2559

ที่ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์นครศรีธรรมราช ต.ควนชุม อ.ร่อนพิบูลย์ จ.นครศรีธรรมราช โทรศัพท์.075-354-921

รายละเอียดเพิ่มเติม...