ด้วยกรมปศุสัตว์ โดยสำนักพัฒนาพันธุ์สัตว์มีความประสงค์ขายทอดตลาดพัสดุชำรุดจำนวน 8 รายการโดยวิธีทอดตลาดแบบประมูลด้วยวาจา

ผู้สนใจเข้าร่วมการประมูลได้ในวันที่ 6 กรกฎาคม 2559 เวลา 10.00 น. ณ อาคารอุศุภราช ชั้น 2 สำนักพัฒนาพันธุ์สัตว์  กรมปศุสัตว์ ถนนพญาไท

เขตราชเทวี กทม.10400  โทร.026534444 ต่อ 3216

รายละเอียดเพิ่มเติม...