ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์สุรินทร์ สอบราคาจัดซื้อวัสดุการเกษตร 4 รายการ คือ

1. อาหารสัตว์ผสมสำเร็จรูปสำหรับไก่เล็กเนื้อ โปรตีนไม่น้อยกว่า 21 %

2. ถังอาหารสำหรับสัตว์ปีก ชนิดแขวน ขนาดถาดกว้าง 16x9 นิ้ว

3. ถึงน้ำสำหรับสัตว์ปีก ชนิดแขวน ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 15 นิ้ว ความจุไม่ตำ่กว่า 6 ลิตร

4. ถังพลาสติกรูปทรงกระบอกพร้อมฝาปิด และเข็มขัดล็อคมีความจุไม่น้อยกว่า 120 ลิตร

 กำหนดยื่นซองสอบราคาในวันและเวลาราชการ ตั้งแต่วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2559-23 กุมภาพันธ์ 2559

ติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาซื้อ ได้ที่ฝ่ายบริหารทั่วไป ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์สุรินทร์ ตำบลนาบัว

อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์ โทรศัพท์.044-546-109

รายละเอียดเพิ่มเติม..