รายชื่อหน่วยงานที่ไม่ได้ส่งรายงานผลการตรวจรับ-จ่ายพัสดุประจำปี 2560

1. ศูนย์วิจัยและพัฒนาสุกร

2. ศูนย์วิจัยและพัฒนาโคนม

3. ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์บุรีรัมย์

4. ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์ท่าพระ

5. ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์สกลนคร

6. ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์แพร่

7. ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์หนองกวาง

8. ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์สุราษฎร์ธานี

9. ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์นครศรีธรรมราช

10. ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์กระบี่

11. ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์อุทัยธานี

 

รายชื่อหน่วยงานที่ยังไม่ส่งรายงานการใช้ใบเสร็จรับเงินปี 2560

 

1. ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์กระบี่

2. ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์อุทัยธานี

 

สำนักพัฒนาพันธุ์สัตว์มีความประสงค์ขายทอดตลาดพัสดุชำรุดจำนวน 11 รายการ แบบประมูลด้วยวาจา ตามรายละเอียดดังนี้

1.เก้าอี้พลาสติกสี่เหลี่ยม จำนวน 4 รายการ

2.เก้าอืี้นั่งล้อเลื่อน จำนวน 2 รายการ

3. เครื่องมัลติฟังชั่น HP M1 120 จำนวน 1 รายการ

4. ฺNetwork Laser printer จำนวน 1 รายการ

5. เครื่องคอมพิวเตอร์ลูกข่าย จำนวน 3 รายการ 

ผู้สนใจเข้าร่วมประมูลได้ในวันที่ 23 พฤษภาคม 2560

ณ สำนักพัฒนาพันธุ์สัตว์ ศูนย์ราชการกรมปศุสัตว์ จังหวัดปทุมธานี

ต.บางกะดี อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี

โทรศัพท์.02-6534444 ต่อ 3213

รายละเอียดเพิ่มเติม...

ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์สกลนครมีความประสงค์ สอบราคาซื้อวัสดุการเกษตรจำนวน 11 รายการ

1. อาหารสำเร็จรูปสำหรับสุกรพ่อพันธุ์ โปรตีน 16%

2. อาหารสำเร็จรูปสำหรับสุกรแม่พันธุ์ โปรตีน 16%

3. อาหารสำเร็จรูปสำหรับลูกสุกร โปรตีน 20%

4. อาหารสำเร็จรูปสำหรับโคเนื้อพ่อพันธุ์และขนาดอื่นๆ โปรตีน 12%

5. อาหารสำรเร็จรูปสำหรับโคเนื้อแม่พันธุ์ โปรตีน 16%

6. อาหารสำเร็จรูปสำหรับโคนม โปรตีน 16%

7. อาหารสำเร็จรูปสำหรับโคนม แม่โครีดนม โปรตีน 18%

8. อาหารสำเร็จรูปสำหรับลูกโคนม โปรตีน 20%

9. อาหารสำเร็จรูปสำหรับไก่พ่อ-แม่พันธุ์ โปรตีน 16%

10. อาหารสำเร็จรูปสำหรับไก่รุ่น โปรตีน 15%

11. อาหารสำเร็จรูปสำหรับลูกไก่  19%

รายละเอียดเพิ่มเติม...

ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์ตรังมีความประสงค์สอบราคารั้วลวดหนาม 7 เส้น ยาว 3,000 เมตร ครั้งที่ 2

กำหนดยื่นซองในวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2560 ถึงวันที่ 6 มีนาคม 2560 ตั้งแต่เวลา 08.30 น.-16.30 น.

ณ ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์ตรัง  ต.วังคีรี อ.ห้วยยอด จังหวัดตรัง 

โทรศัพท์.075-203040

รายละเอียดเพิ่มเติม...