พิมพ์
หมวด: คำสั่งหนังสือเวียน
ฮิต: 1904

ประกาศกรมปศุสัตว์ เรื่อง บัญชีราคาจำหน่ายสัตว์พันธุ์คัดออก สัตว์คัดออก ผลผลิต และผลพลอยได้จากสัตว์ พ.ศ.2560 ประกาศ ณ วันที่ 25 ตุลาคม 2560