พิมพ์
หมวด: คำสั่งหนังสือเวียน
ฮิต: 1025

คำสั่งกรมปศุสัตว์ที่ 845/2560 ลงวันที่ 25 ตุลาคม 2560 เรื่อง มอบอำนาจให้ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมปศุสัตว์ในการจำหน่ายสัตว์ ผลผลิตและผลพลอยได้จากสัตว์