ข่าวประชาสัมพันธ์

STN.23.6.60ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์สุราษฎร์ธานีมีความประสงค์ประมูลโคเนื้อพื้นเมืองภาคใต้ จำนวน 63 ตัว

ในวันที่ 23 พฤษภาคม 2560 ณ ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์สุราษฎร์ธานี อ.พุนพิน จ.สุราษฎร์ธานี

โทรศัพท์.077-274-554

 

 

รายละเอียดเพิ่มเติม...

lp.23.6.60ศูนย์วิจัยและพัฒนาโคเนื้อมีความประสงค์ประมูลโคเนื้อจำนวน 108 ตัว เพศผู้จำนวน 34 ตัว เพศเมีย จำนวน 74 ตัว

ในวันที่ 23 พฤษภาคม 2560 ณ ศูนย์วิจัยและพัฒนาโคเนื้อ ต.หนองรี อ.ลำสนธฺิ จ.ลพบุรี 

โทรศัพท์.036-45-700

 

 

รายละเอียดเพิ่มเติม...1 

รายละเอียดเพิ่มเติม...2

ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์อุดรธานีมีความประสงค์ประมูลโคเนื้อพันธุ์บราห์มันแดง จำนวน 5 ตัว  

ในวันที่ 2 พฤษภาคม 2560 ณ ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์อุดรธานี อ.เมือง จ.อุดรธานี

โทรศัพท์.042-250-710

รายละเอียดเพิ่มเติม...

 

ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์อุบลราชธานีมีความประสงค์ประมูลโคเนื้อพันธุ์บราห์มันแดง จำนวน 47 ตัว 

ในวันที่ 26 เมษายน 2560 ณ ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์อุบลราชธานี อ.เมือง จ.อุบลราชธานี

โทรศัพท์.045-259-996

รายละเอียดเพิ่มเติม...

แจ้งผลการคัดเลือกเครือข่ายสัตว์พันธุ์ดีกรมปศุสัตว์ดีเด่น ระดับประเทศ ประจำปี 2560

ประเภทใช้ประโยชน์พันธุกรรมและเทคโนโลยี

อันดับ 1 นางธนพร  ติ๊บเหล็ก เลขที่ 49 หมู่ 1 ต.ทุ่งหัวช้าง อ.ทุ่งหัวช้าง จ.ลำพูน  (เครือข่ายสุกร)

 

ประเภทปรับปรุงพันธุ์และขยายพันธุ์

อันดับ 1 นายสมชาย  ลิ้มชูวงศ์ เลขที่ 185 หมู่ 4 ต.ตะเคียน อ.ด่านขุนทด จ.นครราชสีมา (เครือข่ายโคเนื้อ)

 

ประเภทอนุรักษ์พันธุ์สัตว์พื้นเมือง

อันดับ 1 นายจรินทร์  พรหมแก้ว เลขที่ 55/1 หมู่ 4 ต.แหลมสัก อ.อ่าวลึก จ.กระบี่ (เครือข่ายแพะ)

 

รายละเอียดเพิ่มเติม...