ข่าวประชาสัมพันธ์

ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์หนองกวางมีความประสงค์ประมูลโคพื้นเมือง จำนวน 68 ตัว 

ในวันอังคารที่ 25 เมษายน 2560 ณ ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์หนองกวาง ต.เขาชะงุ้ม

อ.โพธาราม จ.ราชบุรี โทรศัพท์.032-228-418

รายละเอียดเพิ่มเติม...

ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์ตากมีความประสงค์ประมูลโคเนื้อพันธุ์ตาก จำนวน 20 ตัว ในวันที่ 24 เมษายน 2560

ณ ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์ตาก อ.เมือง จ.ตาก โทรศัพท์. 055-890-712 ,055-540-603

รายละเอียดเพิ่มเติม...

ศูนย์วิจัยและพัฒนาโคเนื้อมีความประสงค์ประมูลโคนมพันธุ์ซาฮิวาล จำนวน 30 ตัว เพศเมีย 13 ตัว เพศผู้ 17 ตัว

ในวันที่ 25 เมษายน 2560 ณ ศูนย์วิจัยและพัฒนาโคเนื้อ อำเภอลำสนธิ  จังหวัดลพบุรี 

โทรศัพท์.056-456-700

รายละเอียดเพิ่มเติม...

ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์นครสวรรค์มีความประสงค์ประมูลโคเนื้อจำนวน 17 ตัว

ในวันที่ 19 เมษายน 2560 ณ ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์นครสวรรค์ อำเภอหนองบัว

จังหวัดนครสวรรค์ โทรศัพท์.056-237-256

รายละเอียดเพิ่มเติม...

ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์ปราจีนบุรีมีความประสงค์ประมูลโคเนื้อพันธุ์กบินทร์บุรี จำนวน 4 ตัว เพศผู้ 3 ตัว เพศเมีย 1 ตัว

ในวันที่ 10 มีนาคม 2560 ณ ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์ปราจีนบุรี อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี 

โทรศัพท์. 037-288-125

รายละเอียดเพิ่มเติม...