ข่าวประชาสัมพันธ์

ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์แพร่มีความประสงค์ประมูลโคขาวลำพูนจำนวน 85 ตัว ในวันที่ 4 กรกฎาคม 2560
ณ ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์แพร่ อ.เมือง จ.แพร่  โทรศัพท์.054-646-457

รายละเอียดเพิ่มเติม...

ขอเชิญร่วมงาน ๙๐ ปี บำรุงพันธุ์สัตว์ไทย "เปิดบ้านงานวิจัย นวัตกรรม และสัตว์พันธุ์ดีกรมปศุสัตว์ สู่การใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน" 

ในระหว่างวันที่ 11-13 มิถุนายน 2560 ณ ศูนย์วิจัยและพัฒนากระบือ ตำบลนาบัว อำเภอเมืองสุรินทร์  จังหวัดสุรินทร์

พร้อมชมนิทรรศการด้านปศุสัตว์เฉลิมพระเกียรติ โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ  ความก้าวหน้าของงานวิจัย และพัฒนาพันธุ์สัตว์

การแสดงสัตว์พันธุ์ดี นิทรรศการของสำนักพัฒนาอาหารสัตว์ การแสดงสิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม และเทคโนโลยีการผลิตสู่การใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน

การแสดงการเพิ่มมูลค่าแปรรูปผลิตภัณฑ์จากสัตว์  KM Forum ของสำนักพัฒนาพันธุ์สัตว์ การสาธิตการแปรรูปอาหาร และชิมผลิตภัณฑ์ปายงาน 90 ป1111

รายละเอียดเพิ่มเติม...

 

ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์พะเยามีความประสงค์ประมูลโคเนื้อพันธุ์ขาวลำพูน คัดออกจำนวน 19 ตัว

ในวันที่ 6 มิถุนายน 2560 ณ ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์พะเยา อ.เมือง จ.พะเยา 

โทรศัพท์.054-466-080

รายละเอียดเพิ่มเติม...

ศูนย์วิจัยและพัฒนาโคเนื้อมีความประสงค์ประมูลโคเนื้อพันธุ์บราห์มัน เพศเมีย จำนวน 7 ตัว  

ในวันที่ 20 มิถุนายน 2560  ณ ศูนย์วิจัยและพัฒนาโคเนื้อ อ.ลำสนธิ  จ.ลพบุรี โทรศัพท์.036-4567000

รายละเอียดเพิ่มเติม...

PIS.17.6.60ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์พิษณุโลกมีความประสงค์ประมูลกระบือจำนวน ๕๔ ตัว 

ในวันที่ 17 พฤษภาคม 2560 ณ ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์พิษณุโลก ต.หนองกะท้าว

อ.นครไทย จ.พิษณุโลก

โทรศัพท์.055-009-909

 

 

 

 

รายละเอียดเพิ่มเติม...