ข่าวประชาสัมพันธ์

ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์พิษณุโลก จำหน่ายกระบือคัดออก โดยวิธีการประมูลราคาเป็นรายตัว เพศผู้ จำนวน 4 ตัว
เพศเมีย จำนวน 14 ตัว รวม 18 ตัว ในวันอังคารที่ 8 พฤษภาคม 2561 เวลา 08.30 น. เป็นต้นไป ณ บริเวณคอกคัดสัตว์
ของศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์พิษณุโลก ตำบลหนองกะท้าว อำเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก  โทรศัพท์.055-009-909

081-2839353

2018 03 27 111717

ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์อุดรธานี ประมูลโคเนื้อพันธุ์บราห์มันแดง จำนวน 7 ตัว ในวันที่ 9 เมษายน 2561

ณ ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์อุดรธานี อ.เมือง จังหวัดอุดรธานี โทรศัพท์.042-219-627

 

 

 

 

รายละเอียดเพิ่มเติม...

ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์หนองกวาง ประมูลโคเนื้อพันธุ์พื้นเมือง จำนวน 32 ตัว ในวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2561
ณ ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์หนองกวาง ต.เขาชะงุ้ม อ.โพธาราม จ.ราชบุรี โทรศัพท์.032-228-418

รายละเอียดเพิ่มเติม...

ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์อุบลราชธานี ประมูลโคเนื้อพันธุ์พื้นเมืองจำนวน 182 ตัว 
เพศผู้ 81 ตัว เพศเมีย 101 ตัว ในวันที่ 22 มีนาคม 2561 ณ หน่วยบุณฑริก ต.โพนงาม
อ.บุณฑริก จ.อุบลราชธานี  34000 โทรศัพท์.045-259996 , 045-259952

 

รายละเอียดเพิ่มเติม

ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์บุรีรัมย์ ประมูลกระบือนมพันธุ์เมซานี จำนวน 14 ตัว ในวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2561
ณ ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์บุรีรัมย์ ต.หูทำนบ อ.ปะคำ จ.บุรีรมย์ โทรศัพท์.044-634627

รายละเอียดเพิ่มเติม...