ข่าวประชาสัมพันธ์

 

ประกาศกรมปศุสัตว์

เรื่องขายทอดตลาด

 

ด้วยกรมปศุสัตว์ (ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์เลย) มีความประสงค์จะจำหน่ายโคเนื้อพันธุ์บราห์มัน จำนวน 17 ตัว โดยวิธีการขายวิธีทอดตลาดแนนประมูลด้วยวาจา โดยผู้สนใจสามารถขอรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธู์สัตว์เลย 302 หมู่ 22 ต. ศรีสงคราม อ. วังสะพุง จ. เลย 42130 โทร 081-0510116 ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนถึงวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2564 ตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

ดาวน์โหลด>>>

ภาพถ่าย>>>

ประกาศศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์พิษณุโลก กรมปศุสัตว์

ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การเกษตร (รถฟาร์มแทรกเตอร์ ชนิดขับเคลื่อน 4 ล้อ ขนาด 95 แรงม้า จำนวน 1 ค้น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ด้วยกรมปศุสัตว์ (ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์พิษณุโลก) มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การเกษตร (รถฟาร์มแทรกเตอร์ชนิดขับเคลื่อน 4 ล้อ ขนาด 95 แรงม้า จำนวน 1 คัน) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลางของงานซื้อในการประกวดราคาครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น 1,250,000 บาท (หนึ่งล้านสองแสนห้าหมื่นบาทถ้วน)  ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมในเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

 

ดาวน์โหลด>>>

 

ประกาศกรมปศุสัตว์

เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ จำนวน 7 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

 

ด้วยกรมปศุสัตว์ (สำนักพัฒนาพันธุ์สัตว์)  มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อวัสดุครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ จำนวน 7 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์  (e-bidding) ราคากลางของการซื้อในการประกวดครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น 2,276,978.68 บาท ๖สองล้านสองแสนเจ็ดหมื่นหกพันเก้าร้อนเจ็ดสิบแปดบาทหกสิบแปดสตางค์) ผู้วนใจสามารถดูรายละเอียดที่มาแนบข้างล้างนี้

 

ดาวน์โหลด>>>

 

 

ประกาศกรมปศุสัตว์

ประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ จำนวน 7 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

 

ด้วยกรมปศุสัตว์ มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์  จำนวน 7 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลางของงานซื้อในการประกวดราคาครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น 2,276.978.68 (สองล้านสองแสนเจ็ดหมื่นหกพัรเก้าร้อยเจ็ดสิบแปดบาทหกสิบแปดสตางค์)  ผู้สนใจสามารถสืบค้นตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

 

ดาวน์โหลด>>>

 

ประกาศกรมปศุสัตว์

เรื่อง ขายทอดตลาด

 

ด้วยกรมปศุสัตว์ (ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์ตาก) มีความประสงค์จะจำหน่ายโคเนื้อพันธุ์ตาก จำนวน 25 ตัว โดยการขายวิธีทอดตลาด แบบประมูลราคารายตัวด้วยวาจา  ขอทราบรายละเอียดโคเนื้อที่ขายทอดตลาดในคร้ังนี้เพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์ตาก 79 หมู่ 7 ต. ไม้งาม อ. เมือง จ. ตาก 63000 โทร 055-890-712, 055-550-603 ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนถึงวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2564 ผู้ที่สนใจจะเข้าร่วมการประมูลราคาได้ในวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 9.30 น. ณ. ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์ตาก  ผู้สนใจสามารถดูเอกสารเพิ่มเติมที่แนบมาพร้อมนี้

 

ดาวน์โหลด>>>