2017 07 27 144142ราคาจําหนายพันธุสัตว - จําหนายกิโลกรัมละ 120 บาท และคาพันธุ ตัวละ 1,000 บาท

สถานที่จําหนาย - ศูนยวิจัยและบํารุงพันธุสัตวสุพรรณบุรี หมูที่ 9 ตําบลวังยาว อําเภอดานชาง จังหวัด สุพรรณบุรี 72180

เบอรโทรศัพท 035-960178 ในวันและเวลา ราชการ

Facebook : ศูนยวิจัยและบํารุงพันธุสัตว สุพรรณบุรี

 

 

 

 

รายละเอียดเพิ่มเติม...

2017 07 27 113820ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์สุพรรณบุรีจำหน่ายไก่ไข่พันธุ์โรดไทย

ราคาจําหนายพันธุสัตว - จําหนายแบบ คละเพศ อายุ 0-1 สัปดาห ตัวละ 12 บาท

สถานที่จําหนาย - ศูนยวิจัยและบํารุงพันธุสัตวสุพรรณบุรี หมูที่ 9 ตําบลวังยาว อําเภอดานชาง จังหวัด สุพรรณบุรี 72180

เบอรโทรศัพท 035-960178 ในวันและเวลา ราชการ

Facebook : ศูนยวิจัยและบํารุงพันธุสัตว สุพรรณบุรี

 

 

 

รายละเอียดเพิ่มเติม...

ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์แพร่มีความประสงค์ประมูลโคขาวลำพูนจำนวน 15 ตัว และลูกผสมขาวลำพูนแองกัสจำนวน 2 ตัว

ในวันที่ 8 สิงหาคม 2560 ณ ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์แพร่ อำเภอเมือง จังหวัดแพร่ โทรศัพท์.054-464-457

รายละเอียดเพิ่มเติม...

beeflp9.8.60ศูนย์วิจัยและพัฒนาโคเนื้อมีความประสงค์ประมูลโคเนื้อพันธุ์บราห์มัน จำนวน 21 ตัว ใวันที่ 9 สิงหาคม 2560 

ณ ศูนย์วิจัยและพัฒนาโคเนื้อ อ.ลำสนธิ จ.ลพบุรี โทรศัพท์.036-456-700

รายละเอียดเพิ่มเติม..

ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์แพร่มีความประสงค์ประมูลโคขาวลำพูนจำนวน 85 ตัว ในวันที่ 4 กรกฎาคม 2560
ณ ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์แพร่ อ.เมือง จ.แพร่  โทรศัพท์.054-646-457

รายละเอียดเพิ่มเติม...