ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์เชียงใหม่ประมูลโคนมพันธุ์ TF จำนวน 10 ตัว เพศผู้ 3 ตัว เพศเมีย 7 ตัว 
ในวันที่ 18 มกราคม 2561 ณ ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์เชียงใหม่ ต.ยุหว่า อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่
โทรศัพท์. 053-311-836

รายละเอียดเพิ่มเติม...

สำนักพัฒนาพันธุ์สัตว์ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง นักวิชาการสัตวบาล

จำนวน 1 อัตรา ผู้ประสงค์จะสมัครขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ สำนักพัฒนาพันธุ์สัตว์ ศูนย์ราชการกรมปศุสัตว์

จังหวัดปทุมธานี ต.บางกะดี อ.เมืองปทุมธานี จ.ปทุมธานี ตั้งแต่วันที่ 9 ตุลาคม 2560-13 ตุลาคม 2560

โทรศัพท์.089-188-8226 ,081-375-3776

รายละเอียดเพิ่มเติม...

ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์หนองกวาง จัดประมูลโคเนื้อพันธุ์กบินทร์บุรีจำนวน 18 ตัว เพศผู้เมีย 11 ตัว เพศเมีย 7 ตัว

และโคเนื้อพันธุ์พื้นเมือง (พ่อแม่พันธุ์ปลด) จำนวน 35 ตัว เพศผู้ 3 ตัว เพศเมีย 32 ตัว ในวันที่ 16 มกราคม 2561

ณ ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์หนองกวาง อ.โพธาราม จ.ราชบุรี โทรศัพท์.032-228-418

 

รายละเอียดเพิ่มเติม...

ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์หนองกวางมีความประสงค์ประมูลโคเนื้อพันธุ์พื้นเมือง เพศผู้ จำนวน 3 ตัว เพศเมีย จำนวน 2 ตัว

รวม 5 ตัว ในวันอังคารที่ 8 สิงหาคม 2560 ณ บริเวณคอกสัตว์ของศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์หนองกวาง ต.เขาชะงุ้ม

อ.โพธาราม จ.ราชบุรี

รายละเอียดเพิ่มเติม...