ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศกรมปศุสัตว์

เรื่องประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การเกษตร จำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอีเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

 

     กรมปศุสัตว์ (ศูนย์วิจัยและพัฒนาโคเนื้อ) มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การเกษตร จำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลางของงานซื้อในการประกวดราคาครั้งนี้ เป็นเงินรวมทั้งส้ิน 33,000,000  (สามสิบสามล้านบาท) ตามรายการ ดังนี้

1. โคพ่อพันธุ์แบรงกัสดำ  จำนวน  6  ตัว

2. โคแม่พันธุ์แบรงกัสดำ จำนวน 75 ตัว

    ผู้สนใจสามารถขอรับเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โดยดาวน์โหลดเอกสารผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ตั้งแต่วันที่ประกาศจนถึงก่อนวันเสนอราคา ผู้สนใจสามารถดาวน์โหลดเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

 

เอกสารเพิ่มเติม>>> 

 

 

 

ประกวดราคาซื้อรถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์ ด้วยวิธีประกวดราคาอีเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

 

       ด้วยสำนักพัฒนาพันธุ์สัตว์ กรมปศุสัตว์ มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อรถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลางของงานซื้อในการประกวดครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น 1,364,000 บาท (หนึ่งล้านสามแสนหกหมื่นสี่พันบาทถ้วน)  โดยสามารดูรายละเอียดตามเอกสารแนบ 

 

ดาวน์โหลด>>>

 

 ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์หนองกวาง  มีความประสงค์จะจำหน่ายโคพื้นเมือง จำนวน  28  ตัว  โดยการขายวิธีทอดตลาดแบบประมูลราคาเป็นรายตัว ณ  ศูนย์วิจัยฯ หนองกวาง  ขอทราบรายละเอียดโคเนื้อที่ขายตลาดเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์วิจัยฯ หนองกวาง    อ. โพธาราม  จ. ราชบุรี  70120 โทร. 0-32240-9756   ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนถึงวันที่ 4 พฤศจิกายน  2563  ผู้ที่สนใจสามารถเข้าร่วมประมูลในวันที่ 4 พฤศจิกายน  2563  เริ่มประมูลเวลา 8.00 - 9.00 น. 

 

Screen Shot 2563 10 30 at 09.40.19

 ดาวน์โหลด>>>

 

      ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์อุทัยธานี  มีความประสงค์จะจำหน่ายกระบือพื้นเมือง จำนวน  23  ตัว  โดยการขายวิธีทอดตลาดแบบประมูลราคาเป็นรายตัว ณ  ศูนย์วิจัยฯ อุทัยธานี ขอทราบรายละเอียดโคเนื้อที่ขายตลาดเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์วิจัยฯ อุทัยธานี  ม. 2 ต. ไผ่เขียว อ. สว่างอารมณ์  จ. อุทัยธานี          โทร. 0-5604-9723   ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนถึงวันที่ 17 พฤศจิกายน  2563  ผู้ที่สนใจสามารถเข้าร่วมประมูลในวันที่ 17 พฤศจิกายน  2563  เริ่มประมูลเวลา 10.00  น. เป็นต้นไป

 

 Screen Shot 2563 11 04 at 09.14.40

 

ดาวน์โหลด>>>

fk;

     ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์เลย  มีความประสงค์จะจำหน่ายโคบราห์มัน   จำนวน 10   ตัว  โดยการขายวิธีทอดตลาดแบบประมูลราคาเป็นรายตัว ณ  ศูนย์วิจัยฯ เลย ขอทราบรายละเอียดโคเนื้อที่ขายตลาดเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์วิจัยฯ เลย 302 ม. 11 ต. ศรีสงคราม   อ. วังสะพุง จ. เลย  42130 โทร. 0-8105-1116  ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนถึงวันที่ 20 ตุลาคม 2563  ผู้ที่สนใจสามารถเข้าร่วมประมูลในวันที่  20 ตุลาคม  2563 เริ่มประมูลเวลา 10.00  น. เป็นต้นไป

 Screen Shot 2563 10 07 at 10.02.31

Screen Shot 2563 10 07 at 10.18.55

 

ดาวน์โหลด เอกสารเพิ่มเติม>>>

ดาวน์โหลด รูปภาพ>>>