ข่าวประชาสัมพันธ์

ศูนย์วิจัยและพัฒนาโคเนื้อประมูลโคเนื้อพันธุ์บราห์มัน สัตว์คัดออก จำนวน 31 ตัว แบบประมูลรายตัว

ในวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2562 ณ ศูนย์วิจัยและพัฒนาโคเนื้อ ต.หนองรี อ.ลำสนธิ จ.ลพบุรี

โทรศัพท์.036-456-700

รายละเอียดเพิ่มเติม...

 

ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์กระบี่มีความประสงค์จัดจ้างก่อสร้างคอกแพะแกะขนาด 10x30 เมตร ด้วยวิธี e-bidding
ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นข้อเสนอและราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ 9 มกราคม 2562
ระหว่างเวลา 08.30-16.30 น.

รายละเอียดเพิ่มเติม...

ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์สุราษฎร์ธานีมีความประสงค์จำหน่ายโคเนื้อพันธุ์พื้นเมือง จำนวน 84 ตัว โดยวิธีประมูลราคา
จำหน่ายพันธุ์คัดออกเพศผู้ จำนวน 10 ตัว  จำหน่ายคัดออกเพศผู้ จำนวน 32 ตัว และแม่พันธุ์ปลด จำนวน 42 ตัว
ในวันที่ 10 มกราคม 2562 ณ ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์สุราษฎร์ธานี ต.มะลวน อ.พุนพิน จ.สุราษฎร์ธานี 
โทร.077-313883

รายละเอียดเพิ่มเติม...