ข่าวประชาสัมพันธ์

 

เรื่องประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การเกษตร จำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอีเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

 

     กรมปศุสัตว์ (ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์ปัตตานี)  มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การเกษตร จำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลางของงานซื้อในการประกวดราคาครั้งนี้ เป็นเงินรวมทั้งส้ิน 7,176,000  (เจ็ดล้านหนึ่งแสนเจ็ดหมื่นหกพันบาทถ้วน) ตามรายการ ดังนี้

1. แพะพ่อพันธุ์อัลไพน์  จำนวน  4 ตัว

2. แพะแม่พันธุ์อัลไพน์   จำนวน 100 ตัว

    ผู้สนใจสามารถขอรับเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โดยดาวน์โหลดเอกสารผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ตั้งแต่วันที่ประกาศจนถึงก่อนวันเสนอราคา ผู้สนใจสามารถดาวน์โหลดเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

 

ประกาศกรมปศุสัตว์>>>

เอกสารประกวดราคาซื้อ>>>

ขอบเขตงาน (TOR)>>>

ตารางแสดงวงเงิน>>>

 

เรื่องประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การเกษตร จำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอีเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

 

     กรมปศุสัตว์ (ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์สุราษฎร์ธานี )  มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การเกษตร จำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลางของงานซื้อในการประกวดราคาครั้งนี้ เป็นเงินรวมทั้งส้ิน 6,760,000  (หกล้านเจ็ดแสนหกหมื่นบาทถ้วน) ตามรายการ ดังนี้

1. แพะพ่อพันธุ์แองโกลนูเบียน  จำนวน  4 ตัว

2. แพะแม่พันธุ์แองโกลนูเบียน   จำนวน 100 ตัว

    ผู้สนใจสามารถขอรับเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โดยดาวน์โหลดเอกสารผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ตั้งแต่วันที่ประกาศจนถึงก่อนวันเสนอราคา ผู้สนใจสามารถดาวน์โหลดเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

 

ประกาศกรมปศุสัตว์>>>

เอกสารประกวดราคาซื้อ>>>

ขอบเขตงาน (TOR)>>>

ตารางแสดงวงเงิน>>>

 

เรื่องประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การเกษตร จำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอีเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

 

     กรมปศุสัตว์ (ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์แพร่)  มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การเกษตร จำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลางของงานซื้อในการประกวดราคาครั้งนี้ เป็นเงินรวมทั้งส้ิน 5,070,000  (ห้าล้านเจ็ดหมื่นบาทถ้วน) ตามรายการ ดังนี้

1. แพะพ่อพันธุ์บอร์   จำนวน  3  ตัว

2. แพะแม่พันธุ์บอร์   จำนวน 75 ตัว

    ผู้สนใจสามารถขอรับเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โดยดาวน์โหลดเอกสารผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ตั้งแต่วันที่ประกาศจนถึงก่อนวันเสนอราคา ผู้สนใจสามารถดาวน์โหลดเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

 

ประกาศกรมปศุสัตว์>>>

เอกสารปรกวดซื้อราคาซื้อ>>>

ขอบเขตงาน (TOR)>>>

ตารางแสดงวงเงิน>>>

 

 

เรื่องประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การเกษตร จำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอีเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

 

     กรมปศุสัตว์ (ศูนย์วิจัยและพัฒนาแพะแกะ)  มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การเกษตร จำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลางของงานซื้อในการประกวดราคาครั้งนี้ เป็นเงินรวมทั้งส้ิน 11,765,500  (สิบเอ็ดล้านเจ็ดแสนหกหมื่นห้าพันห้าร้อยบาทถ้วน) ตามรายการ ดังนี้

1. แพะพ่อพันธุ์บอร์   จำนวน  9  ตัว

2. แพะแม่พันธุ์บอร์   จำนวน 165 ตัว

    ผู้สนใจสามารถขอรับเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โดยดาวน์โหลดเอกสารผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ตั้งแต่วันที่ประกาศจนถึงก่อนวันเสนอราคา ผู้สนใจสามารถดาวน์โหลดเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

 

ประกาศกรมปศุสัตว์>>>

เอกสารประกวดราคาซื้อ>>>

ขอบเขตงาน (TOR)>>>

ตารางแสดงวงเงิน>>>

ประกาศกรมปศุสัตว์

เรื่องประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การเกษตร จำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอีเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

 

     กรมปศุสัตว์ (ศูนย์วิจัยฯ ปราจีนบุรี) มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การเกษตร จำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลางของงานซื้อในการประกวดราคาครั้งนี้ เป็นเงินรวมทั้งส้ิน 18,066,666.67 (สิบแปดหกหมื่นหกพันหกร้อยหกสิบหกบาทหกสิบจ็ดสตางค์) ตามรายการ ดังนี้

1. โคพ่อพันธุ์บีฟมาสเตอร์ จำนวน 3 ตัว

2. โคแม่พันธุ์บีฟมาสเตอร์ จำนวน 38 ตัว

    ผู้สนใจสามารถขอรับเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โดยดาวน์โหลดเอกสารผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ตั้งแต่วันที่ประกาศจนถึงก่อนวันเสนอราคา ผู้สนใจสามารถดาวน์โหลดเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

 

ประกาศกรมปศุสัตว์>>>

เอกสารประกวดราคาซื้อ>>>

ขอบเขตงาน (TOR)>>>

ตารางแสดงวงเงิน>>>