tak23.5.61

ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์ตาก ประมูลโคเนื้อพันธุ์ตาก จำนวน 61 ตัว
- โคจำหน่ายพันธุ์คัดออกเพศผู้ 12 ตัว
- โคจำหน่ายคัดออก เพศผู้ 13 ตัว เพศเมีย 20 ตัว  
- โคพ่อแม่พันธุ์ปลด เพศเมีย 6 ตัว  
- โคจำหน่ายอื่นๆ เพศผู้ 3 ตัว  เพศเมีย 7 ตัว
ในวันที่ 23 พฤษภาคม 2561 ณ ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์ตาก ต.ไม้งาม อ.เมือง จ.ตาก
โทรศัพท์.055-890-712

 

 

รายละเอียดเพิ่มเติม...

ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์บุรีรัมย์ จำหน่ายกระบือนมพันธุ์เมซานี เพศผู้ จำนวน 14 ตัว  โดยวิธีประมูลราคารายตัว
ในวันที่ 23 พฤษภาคม 2561 ณ ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์บุรีรัมย์ อ.ปะคำ จ.บุรีรัมย์ โทรศัพท์.044-634-627

รายละเอียดเพิ่มเติม...

ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์พิษณุโลก จำหน่ายกระบือคัดออก โดยวิธีการประมูลราคาเป็นรายตัว เพศผู้ จำนวน 4 ตัว
เพศเมีย จำนวน 14 ตัว รวม 18 ตัว ในวันอังคารที่ 8 พฤษภาคม 2561 เวลา 08.30 น. เป็นต้นไป ณ บริเวณคอกคัดสัตว์
ของศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์พิษณุโลก ตำบลหนองกะท้าว อำเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก  โทรศัพท์.055-009-909

081-2839353

trang2018 05 11 094731ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์ตรัง จำหน่ายโคเนื้อพันธุ์พื้นเมือง จำนวน 90 ตัว โดยวิธีประมูลราคารายตัว โคพันธุ์คัดออกเพศผู้ จำนวน 38 ตัว
โคคัดออกจำนวน 21 ตัว  โคพ่อแม่พันธุ์ปลด จำนวน 31 ตัว ในวันที่ 24 พฤษภาคม 2561 ณ ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์ตรัง อ.ห้วยยอด จ.ตรัง
โทรศัพท์.075-270-907

รายละเอียดเพิ่มเติม...

2018 03 27 111717

ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์อุดรธานี ประมูลโคเนื้อพันธุ์บราห์มันแดง จำนวน 7 ตัว ในวันที่ 9 เมษายน 2561

ณ ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์อุดรธานี อ.เมือง จังหวัดอุดรธานี โทรศัพท์.042-219-627

 

 

 

 

รายละเอียดเพิ่มเติม...