ข่าวประชาสัมพันธ์

 

ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์อุบลราชธานี จำหน่ายโคพันธุ์พื้นเมืองเพศเมีย จำนวน 59 ตัว โดยวิธีประมูลราคาเป็นรายตัว ณ บริเวณคอกคัดสัตว์ ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์อุบลราชธานี (หน่วยบุณฑริก) ในวันที่ 14 พฤศจิกายน  2562 เวลา 09.30 น. เป็นต้นไป ( เอกสารแนบ )

 

ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์อุบลราชธานี โทร. 04-525-9996, 04-525-9952

 

 

ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์หนองกวาง มีความประสงค์จะจำหน่ายโคเนื้อ พ่อ-แม่พันธุ์ จำนวน 17 ตัว โดยการขายวิธีทอดตลาดแบบประมูลราคารายตัวด้วยวาจา ณ คอกคัดสัตว์ภายในศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์หนองกวาง ในวันที่ 22 ตุลาคม 2562 เวลา เริ่มลงทะเบียนเวลา 08.00 เป็นต้นไป ( รายละเอียดแนบ )

ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์หนองกวาง 128 หมู่ที่ 10 ต.เขาชะงุ้ม อ.โพธาราม จ.ราชบุรี โทร.03-224-0975-6

 

 

ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์นครศรีธรรมราช มีความประสงค์จะจำหน่ายกระบือพื้นเมือง จำนวน 41 ตัว โดยการขายวิธีทอดตลาดแบบประมูลราคารายตัวด้วยวาจา ณ คอกคัดสัตว์ภายในศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์นครศรีธรรมราช ในวันที่ 17 กันยายน 2562 เวลา 08.30 น. เป็นต้นไป ( รายละเอียดแนบ )

 

 

 

ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธ์ุสัตว์ทับกวาง มีความประสงค์จะจำหน่ายโคเนื้อ จำนวน 227 ตัว โดยวิธีขายทอดตลาดแบบประมูลราคารายตัวด้วยวาจา ณ ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธ์ุสัตว์ทับกวาง ในวันที่ 16 ตุลาคม 2562 เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป โดยผู้ที่สนใจขอทราบรายละเอียดได้ที่ ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธ์ุสัตว์ทับกวาง โทร 0-3635-8502

 

 
ศูนย์วิจัยและพัฒนาโคเนื้อ ตำบลหนองรี อำเภอลำสนธิ จังหวัดลพบุรี มีความประสงค์จะจำหน่ายโคเนื้อบราห์มัน โคซาฮิวาล และลูกผสมซาฮิวาล+ทาจิมะ เป็นสัตว์คัดออก เพศผู้ 5 ตัว เพศเมีย 33 จัว รวมเป็นจำนวน 38 ตัว โดยวิธีประมูลราคาเป็นรายตัว ณ คอกคัดสัตว์หน่วยส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์ ภายในศูนย์วิจัยและพัฒนาโคเนื้อ ในวันที่ 17 กันยายน 2562 เวลา 08.30 น. เป็นต้นไป รายละเอียดตามเอกสารแนบ