ข่าวประชาสัมพันธ์

 

ประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

 

กรมปศุสัตว์ (ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์ปราจีนบุรี)  มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ครุภัณฑ์การเกษตร จำนวน 2 รายการ  ตามรายการดังนี้

1. โคพ่อพันธุ์บีฟมาสเตอร์ จำนวน 3 ตัว

2. โคแม่พันธุ์บีฟมาสเตอร์ จำนวน 38 ตัว

รายละเอียดดังแนบมาด้านล่างนี้

ดาวน์โหลด>>>

 

 

ประกาศสำนักพัฒนาพันธุ์สัตว์ กรมปศุสัตว์

 

ตามประกาศ สำนักพัฒนาพันธุ์สัตว์ กรมปศุสัตว์ เรื่องการประกวดราคาซื้อรถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง  (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์  ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกค์ (e-bidding)  ผู้เสนอราคาที่ชนะการเสนอราคา ได้แก่             บริษัทโตโยต้า กรุงไทย จำกัด  (ขาบปลีก, ให้บริการ)  รายละเอียดตามที่แนบมาพร้อมนี้

 

ดาวน์โหลด>>>

 

เรื่องประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การเกษตร จำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอีเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

     กรมปศุสัตว์ (ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์อุทัยธานี)  มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การเกษตร จำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลางของงานซื้อในการประกวดราคาครั้งนี้ เป็นเงินรวมทั้งส้ิน 5,332,667.00 บาท (ห้าล้านสามแสนสามหมื่นสองพันหกร้อยหกสิบเจ็ดบาทถ้วน) ตามรายการ ดังนี้

1. พ่อพันธู์กระบือปลัก  จำนวน  2  ตัว

2. แม่พันธุ์กระบือปลัก   จำนวน 43 ตัว

    ผู้สนใจสามารถขอรับเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โดยดาวน์โหลดเอกสารผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ตั้งแต่วันที่ประกาศจนถึงก่อนวันเสนอราคา ผู้สนใจสามารถดาวน์โหลดเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

 

ดาวน์โหลด>>>

 

เรื่องประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การเกษตร ด้วยวิธีประกวดราคาอีเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

     กรมปศุสัตว์ (ศูนย์วิจัยและพัฒนาโคเนื้อ)  มีความประสงค์จะประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์การเกษตร จำนวน 4 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ได้แก่

  1. จอบหมุนติดพ่วงรถฟาร์มแทรกเตอร์ จำนวน 1 เครื่อง
  2. ใบมีดดันหน้าดิน  จำนวน 1 ชุด
  3. พ่วงท้านขนพืชผลทางการเกษตร ชนิดติดท้ายรถแทรกเตอร์  จำนวน 1 คัน
  4. รถฟาร์มแทรกเตอร์ ชนิดขับเคลื่อน 4 ล้อ ขนาด 47 แรงม้า พร้อมอุปกรณ์ใบมีดดันหน้าดินและผานไถ จำนวน 1 คัน

    ผู้สนใจสามารถขอรับเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โดยดาวน์โหลดเอกสารผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ตั้งแต่วันที่ประกาศจนถึงก่อนวันเสนอราคา ผู้สนใจสามารถดาวน์โหลดเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

ดาวน์โหลด>>>

 

เรื่องประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การเกษตร จำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอีเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

     กรมปศุสัตว์ (ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์จันทบุรี)  มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การเกษตร จำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลางของงานซื้อในการประกวดราคาครั้งนี้ เป็นเงินรวมทั้งส้ิน 5,636,668.00 บาท (ห้าล้านหกแสนสามหมื่นหกพันหกร้อยหกสิบแปดบาทถ้วน) ตามรายการ ดังนี้

1. พ่อพันธู์กระบือปลัก  จำนวน  2  ตัว

2. แม่พันธุ์กระบือปลัก   จำนวน 50 ตัว

    ผู้สนใจสามารถขอรับเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โดยดาวน์โหลดเอกสารผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ตั้งแต่วันที่ประกาศจนถึงก่อนวันเสนอราคา ผู้สนใจสามารถดาวน์โหลดเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

 

ดาวน์โหลด>>>