ข่าวประชาสัมพันธ์

 

เอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ด้วย กรมปศุสัตว์ (ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์ปราจีนบุรี)  มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์  จำนวน 2  รายการ ดังนี้

1. โคพ่อพันธุ์บีฟมาสเตอร์ จำนวน 3 ตัว

2. โคแม่พันธุ์บีฟมาสเตอร์ จำนวน 38 ตัว

รายละเอียดที่แนบมาพร้อมนี้

 

ดาวน์โหลด>>>

 

ประกาศ กรมปศุสัตว์

เรื่อง การขายทอดตลาด

 

ด้วยกรมปศุสัตว์ (ศบส. ศรีสะเกษ) มีความประสงต๋จะจำหน่ายโคเนื้อพันธุ์บราห์มัน/ตาก/พื้นเมือง  จำนวน 12 ตัว  โดยการขายวิธีทอดตลาดแบบประมูลราคารายตัว ด้วยวาจา  โดยผู้สนใจขอทราบรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์ศรีสะเกษ ต. หนองครอก อ. เมือง จ. ศรีสะเกษ 33000 โทร 045-612-507 ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564 โดยประมูลในวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 8.30 น เป็นต้นไป

ดาวน์โหลด ประกาศ>>>

ดาวน์โหลด รูปภาพ>>>

 

ประกาศศูนย์วิจัยและบำรุงสัตว์สระแก้ว)

เรื่อง ประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์การเกษตร จำนวน 7 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

 

ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์สระแก้ว มีความประสงค์จะประกวดราคา ซื้อครุภัณฑ์การเกษตร จำนวน 7 รายการด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลางของงานซื้อในการประกวดราคาครั้งนี้รวมทั้งส้ิน 556,000 บาท (ห้าแสนห้าหมื่นหกพันบาทถ้วน) ตามรายการดังนี้

1. เครื่องเกลี่ยหญ้าแบบสะบัดผึ่ง  จำนวน 1. เครื่อง

2. เครื่องสูบน้ำมอเตอร์ไฟฟ้า ขนาด 3 นิ้ว จำนวน 1 เครื่อง

3. ตู้ฟักไข่ ขนาด 5,000 ฟอง จำนวน 1 ตู้

4. ถังบรรจุน้ำเชื้อแช่แข็ง ขนาดไม่ต่ำกว่า 1.5 ลิตร  จำนวน 1 ถัง

5. ถังบรรจุน้ำเชื้อแช่แข็ง ขนาดไม่ต่ำกว่า 20 ลิตร  จำนวน 1 ถัง

6. ถังบรรจุไนโตรเจนเหลว  ขนาดไม่ต่ำกว่า 30  ลิตร  จำนวน 1 ถัง

7. ใบมีดดันหน้าดิน

ดังรายละเอียดที่แนบมาพร้อมนี้

 

ดาวน์โหลด>>>

 

ประกาศกรมปศุสัตว์

เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การเกษตร จำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

กรมปศุสัตว์ (ศ. โคเนื้อ) มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การเกษตร จำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  ราคากลางของงานซื้อในการประกวดราคาครั้งนี้ เป็นเงินรวมท้ังส้ิน 33,000,000 บาท (สามสิบสามล้านบาทถ้วน) ตามรายการดังนี้

1. โคพ่อพันธุ์แบรงกัสดำ  จำนวน 6 ตัว

2. โคแม่พันธุ์แบรงกัส จำนวน 75 ตัว

 ตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

 

ดาวน์โหลด>>>

 

 

 

ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อชุดสปิงเกอร์แบบม้วนสายกลับอัตโนมัติ (หัวฉีดน้ำรัศมีไม่น้อยกว่า 35 เมตร) ตำบลหนองรี อำเภอลำสนธิ จังหวัดลพบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

 

กรมปศุสัตว์ (ศูนย์วิจัยและพัฒนาโคเนื้อ) ยกเลิกประกาศการประกวดราคาซื้อชุดสปิงเกอร์แบบม้วนกลับสายอัตโนมัติ (หัวฉ๊ดรัศมีไม่น้อยกว่า 35 เมตร)  เนื่องจากมีข้อผิดพลาดในสาระสำคัญของประกาศประกวดราคา ฯ ตามข้อ 4.5  ตามเอกสารที่แนบมาด้านล่างนี้

 

ดาวน์โหลด>>>