ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์กระบี่ ประมูลโคพื้นเมืองภาคใต้ จำนวน 143 ตัว ในวันที่ 18 กรกฎาคม 2561
ณ ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์กระบี่ อ.เมือง จ.กระบี่ โทรศัพท์.075-656366

รายละเอียดเพิ่มเติม...

lp17.7.61ศูนย์วิจัยและพัฒนาโคเนื้อประมูลโคเนื้อพันธุ์บราห์มัน และซาฮิวาล จำนวน 27 ตัว เพศผู้ 22 ตัว เพศเมีย 5 ตัว
ในวันที่ 17 กรกฎาคม 2561 ณ ศูนย์วิจัยและพัฒนาโคเนื้อ ต.หนองรี อ.ลำสนธิ จ.ลพบุรี โทร.036-4567000

รายละเอียดเพิ่มเติม...

ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์นครศรีธรรมราช ประมูลกระบือพื้นเมืองจำนวน 46 ตัว ในวันที่ 10 กรกฎาคม 2561

ณ ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์นครศรีธรรมราช อ.ร่อนพิบูลย์  จ.นครศรีธรรมราช โทรศัพท์.081-747-6655

รายละเอียดเพิ่มเติม...

ศูนย์วิจัยและพัฒนาโคเนื้อ ประมูลโคเนื้อพันธุ์บราห์มัน เป็นสัตว์พันธุ์คัดออก และสัตว์คัดออก จำนวน 106 ตัว
เพศผู้ 41 ตัว เพศเมีย 65 ตัว โดยวิธีประมูลรายตัว ในวันที่ 19 มิถุนายน 2561 ณ บริเวณคอกคัดหน่วยส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์
ศูนย์วิจัยและพัฒนาโคเนื้อ (ลำพญากลาง) ต.หนองรี อ.ลำสนธิ จ.ลพบุรี โทรศัพท์. 036-456-700

ประกาศ 1

ประกาศ 2

รายละเอียดโคประมูล